Vienatve su dda

Kasdienio gyvenimo sunkumai paprastai nustebina mus. Mes jauèiame vieniðius, nesame patenkinti, daþnai manome, kad nebegalime susidoroti su tam tikrais klausimais, ir mums sunku já rasti, pvz., Prieðais mûsø ðeimà, nuo kurios daþnai nenorime daryti klaidø. Gërimai ið paèiø ávairiausiø problemø, kurias jie mato ir daþniau vyksta, yra skyrybos.

Paskutinis dalykas, kuris buvo proga nutraukti santuokà, partnerio iðdavystë ar jau prasidëjæs jausmas, nëra toks prasmingas, kad tokie sprendimai mums vis dar yra svarbûs, net jei þinome, kad jie yra tinkami mums. Sëkmingai vedant santuokas, kurios yra vaikai, visai visai situacijai jie kenèia. Visuomenë ir þmonës, kurie yra iðsiskyræ, kaip ir kas nors kitas ar prastesnë kategorija. & Nbsp; Galiausiai sprendimas iðvykti visada bûna maþesnis ar daugiau iðreikðtas artimame bute. Tokiose situacijose verta pasitarti su profesionalu, paskutiniu atveju ðis sveikas psichologas bus Krokuva. Tarkime, kad net pokalbis su ádomiausia moterimi mums nepakeis psichologo. Taèiau mûsø artimi asmenys neuþtikrina tinkamos átakos mums, taip pat jie paprastai nëra objektyvûs. Nors jø ketinimai yra visiðkai tikri, kaip tikri, todël, jei patiriama visapusiðka Lenkijos veikla, verta juos spræsti su asmeniu, kuris galës pasakyti mums tam tikrus dalykus, padëti mums paþinti vieni kitus ir galiausiai su jais bendrauti spræsti. Norëdami rasti tinkamà psichologà, mes galime naudoti komandà arba nuomones, kurias galime pasikonsultuoti kortelëse. Paminëkime, kad nesijauèiu nepatogu, kai lankotës mûsø terapeutas. Svarbu parodyti, kad apsilankymas padeda mums padëti, todël svarbiausias aspektas yra sàþiningumas. Verta kalbëti apie viskà, kas mums skauda ir kas mums yra problema, ir apie tai, kà negalime iðspræsti. Tik tokiu bûdu terapija gali sukelti numatomà poveiká. Nepamirðkite, kad psichologas yra gydytojas, kuris nesiima teisëjo ir jo veiksmas yra mums padëti.