Vertejo problemos

Galbût labiausiai paplitæs klaidingas ásitikinimas dël vertëjo darbo yra tai, kad tariamai yra vertimas tarp dviejø kalbø, o tai reiðkia paprastà ir beveik automatiná vertimà. Deja, realybë yra visiðkai prieðinga, o vertimo procedûra beveik visada yra pilna galimybiø, kaip daþnai atsitinka netyèia maiðant idiomas ir abiejø kalbø naudojimo sistemas. tikslià mokslinæ grupæ ir klaidingai manyti, kad yra glaudþiø ryðiø tarp konkreèiø nuotaikø ir fraziø antrosiomis kalbomis. Papildomas nesusipratimas yra nuomonë, kad egzistuoja nepastovios vertimo formos, kurias galima dubliuoti, kaip ir kriptografijoje.

Vertëjo darbas neapima tik neatsakingo kodavimo ir dekodavimo tarp ðaltiniø ir tiksliniø kalbø, iðlaikant þodynà kaip mokslinæ pagalbà, nes vertimø autoriaus darbas nëra panaðus á vertëjo darbà. Kartais turime dirbti su maðinø vertimais (dar vadinamais automatiniais arba kompiuteriniais vertimais, t. Y. Tekstais, kuriuos automatiðkai verèia kompiuterinë programa. Nors vertëjø technologijos vis dar modernizuoja ir diegia naujoviðkus sprendimus, maðinø átaka vis dar nëra pakankamas lygis. Nepaisant to, vis daþniau naudojama speciali kompiuterinë vertimo (CAT programinë áranga, kuri supaprastina vertëjø vertimo procesà.

Nesunku paklausti ekspertø greituose miestuose, pvz., Varðuvoje, nors vertimas yra sudëtinga uþduotis, kurià autorius nori iðversti á aukðtas þinias, didþiulá ásipareigojimà ir esminá pasirengimà. Taèiau tarp kalbø, kurioms verèiama, yra stilistiniø ir skyrybos skirtumø, o tai dar labiau apsunkina vertimo procedûrà. Tarp kalbø problemø, dël kuriø anglø kalbos vertëjas nustato, yra vadinamas vadinamasis kalbinis trikdymas, t. y. be sàmonës derinant pagrindinës kalbos ir tikslinës kalbos ypatybes, atrodo tarsi panaðus (pvz., angliðkas bûdvardis apgailëtinas & nbsp; nereiðkia apgailëtino, tik apgailëtino. Kartais þodþiai ið kitø kalbø skamba beveik vienodai, taèiau jø pavadinimai yra visiðkai skirtingi, todël vertëjai turi bûti kvalifikuoti ne tik kalbiniu poþiûriu, bet ir kalbant apie konkreèios kalbos vartotojø kultûrinius pasiekimus.