Vakuuminis pakavimas

Maisto vakuuminë pakuotë yra veiksmingiausia sistema, uþtikrinanti jos apsaugà nuo korupcijos. Ðis metodas naudingas tiek gamintojams, tiek namø ûkiams. Galima iðskirti vakuuminës pakuotës priedà, pvz., Vakuumo pakavimo maðinas, kurios sandariai prideda prekes á plastikiná maiðelá arba konteinerá á paskutinájá. Ðie indai ant maiðelio kraðto uþspaudþia antspaudus, tuo paèiu paðalindami orà ið pakuotës vidinës pusës.

https://p-fixerp.eu/lt/PostureFixerPro - Magnetinio korektoriaus laikysena dël jûsø stuburo!

Supakuoti maisto produktai, pvz., Pieno produktai, mësa, deðros, þuvies ar patogumo produktai, daþnai gali bûti laikomi ilgiau, iðlaikant puikià drëgmæ, tekstûrà, skoná ir papildymà, taip pat yra apsaugoti nuo oro, bakterijø patekimo á namus. arba pelësiø.Dël veiklos strategijos galima iðskirti dviejø tipø pakavimo maðinas: kamerà ir kamerà (juostà.Làsteliø pakavimo maðina yra patiekalas, kuriame maiðelis dedamas pagal rezultatà. Svarbi jos nauda yra oro siurbimo laiko ilgio organizavimas, kurio dëka gaunamas pakavimo proceso pakartojamumas, taip pat galimybë reguliuoti vakuumo lygá, kuris yra svarbus pakuojant subtilius produktus. Ypatybë yra galimybë naudoti labai pigius PA / PE maiðus gamybos metu, o tai þymiai sumaþina iðlaidas. Kameros pakavimo maðinos, gali bûti tokios funkcijos, pvz., Pakuotës uþpildymas dujomis. Kvadrate yra didelis kamerø pakavimo maðinø pasirinkimas, kuris leidþia tinkamai pasirinkti, priklausomai nuo supakuotø produktø dydþio, jø tipø ir dydþio. Jos visø pirma skirtos maisto perdirbimui, gastronomijai ir prekybai.Be maiðiniø pakavimo maðinø, maiðelis su gaminiu viduje yra iðorëje, o galø gale maiðelio galas dedamas ant sandarinimo juostelës ir prispaustas dangèiu. Tokiam ápakavimui naudojamos vadinamosios maiðai arba folija. nubraiþytas, kuris dël suspaustos konstrukcijos leidþia ásiurbti orà. Pakavimo maðinos leidþia pakuoti produktus su iðgalvotomis formomis, pvz., Labai didelëmis deðrelëmis. Ði savybë yra iðskirtinai maþesnës pirkimo kainos nei kamerø pakavimo maðinos, o trûkumas yra maþesnis efektyvumas ir didesnës eksploatacijos iðlaidos, naudojant brangesnes pakuotes. Jie skirti specialiai jaunajai gastronomijai ir namø ûkiams.