Themes ukio apskaitos

Pirmasis ðiuolaikinës apskaitos uþdavinys yra skaidrus dokumentø tvarkymas ir geras klientø aptarnavimas. Apskaitos kompanijø apskaitos programos leidþia efektyviai vykdyti uþsakymus jauniems þmonëms ir turtingoms ámonëms. Saugant reikiamà rinkiná elektroniniu stiliumi, palengvinama prieiga prie reikalingø dokumentø. Yra abu bûdai, kaip sutaupyti reikðmës biure.

Slaptaþodþiu apsaugoti duomenys, saugûs þiniø apie klientø finansus, neteisëti asmenys. Kvadrate yra daug apskaitos programø, leidþianèiø darbuotojams pasinaudoti geromis galimybëmis ir padidinti mûsø veiklos efektyvumà. PRO apskaitos programos maþøjø ámoniø programos nusipelno kelionës. Smulkiems apskaitos biurams teikiama daug programø, kurios sudaro apie 50 bendroviø. Jø dëka bus lengviau iðlaikyti pajamø ir iðlaidø knygà, uþpildyti PIT ir PVM deklaracijas, iðraðyti sàskaitas faktûras ir ttPaslaugas didelëms ámonëms teikia „PRO Plus“ apskaitos programa. Palengvina aptarnavimà iki 500 verslo subjektø. Siûlomø paketø rinkinys apima programas, kurios bus geros pajamø ir iðlaidø knygos. Bus organizuojami ir gerai priþiûrimi personalo dokumentai, darbo uþmokesèio ir ZUS vertës. Atsiskaitymo dëka darbas bus daug greitesnis.Geras pasiûlymas apima e. Deklaracje ir Darbuotojø programø paketus, siunèiamus uþsienyje. Jie pateikia kompiuteriniø þurnalø, skirtø apskaitos biurams, papildymus. Elektroninës deklaracijos dëka visa interneto informacija bus siunèiama Mokesèiø tarnybai. Jie pateikiami kliento elektroniniame paraðe.Parama ámonëms, kuriø þmonës vykdo savo tikslus uþsienyje, yra palengvinta kompiuterine programa, kurios dëka uþ Lenkijos ribø komandiruotø þmoniø atlyginimai bus suplanuoti patikima technologija ir taps identiðki taikomiems teisës aktams.Buhalterinæ sistemà ágalina „Infor System Biuro Handlowa“ bukletas. Tai yra pasiûlymas ámonëms, kurios ne tik siunèia dokumentus, bet ir á mûsø darbà átraukia automatiná balanso lenteliø, finansinës veiklos ataskaitø ar ataskaitø rengimà. Idëjà pateikia „Windows“, „Linux“, „Unix“ ir „Mac OS“.