Stogo danga

Áþeminimas yra absoliuti veiksminga apsaugos nuo þaibo forma.Taigi, yra áþeminimo laidas, tinkantis laidininkui, kuris yra gerai laidus pagrindas.

Lengviausias elektros laidas yra vanduo, grafitas, geleþis, plienas, aliuminis, auksas, varis ir sidabras.Vadovas jungia kûnà su elektrifikuota grindimi taip pat ir ðio ryðio rezultatu, elektrifikuotas kûnas gràþina arba priima mokestá, todël siunèia já á savo abejingumà.

Áþeminimo átaiso konstrukcija nëra labai sudëtinga. Toks átaisas yra sudarytas ið þemës elektrodo ir þemës laido, jungiamojo kabelio, gnybtø arba bëgiø ir þemës laidø.Yra naujø bûdø áþeminti. Pirmieji tipai yra: þaibas, pagalbinis, efektyvus ir apsauginis áþeminimas.

http://lt.healthymode.eu/prolesan-pure-veiksmingos-lieknejimo-tabletes/

Áþeminimo gnybtai vaidina svarbø vaidmená áþeminimo konstrukcijose. Ðie gnybtai yra pagaminti ið aliuminio ir jie naudojami þaibavimo procesui sujungti. Áþeminimo gnybtai arba áþeminimas yra konstrukcijos áþeminimo sistemos dalis ir suteikia tam tikros laidø grupës áþeminimo konstrukcijoms elektros prijungimà.Spaustuvai dël savo dizaino yra suskirstyti á tiesias, presuotas, plokðèias; paprasti presai; kampinis presuotas butas; kampinis spaudimas; iðjungtos spaudos jungtys.Naudojamo spaustuko tipà ir jo konstrukcijà, be kita ko, lemia prijungtø laidø dalis, þmonës á þemæ.

Áþeminimo laido prijungimas prie áþeminimo turi bûti atliekamas tiksliai ir atitikti elektros jungties lûkesèius.Ðiuolaikiniame plane naudojamas termitinis suvirinimas, naudojant spaustukus, varþtus arba naujus tokius mechaninius sujungimus. Ir mechaninës jungtys turi bûti sumontuotos pagal taisykles, vadovaujantis gamintojo instrukcijomis.Árengiant þaibo apsaugos sistemà, ypatingas dëmesys turëtø bûti skiriamas naudojamiems terminalams, kurie neturëtø paþeisti þemës elektrodo ar áþeminimo laido. Suderinus toká metodà, taisyklë yra didelë, o tai, kad jungtys ir rankenos, sudarytos tik ið lituotos jungtys, neuþtikrina tinkamo techninio stiprumo ir gali bûti paþeistos.