Saugus darbuotojas

Nepriklausomai nuo mûsø atlikto ekonominio darbo, darbo vietai turëtø bûti bûdingas aukðtas saugos lygis. Norëdami tai padaryti, be kita ko, yra evakuacijos sprendimai, kurie turi bûti tiksliai paþymëti, kad gaisro ar kito nelaimingo atsitikimo, kuris kelia grësmæ tipui, metu jie bûtø saugiai iðvykæ.

Tai svarbu ne tik privaèiuose biuruose, gamybos salëse, vieðojo administravimo ástaigose, bet ir daugiabuèiuose namuose, grupëse ir universitetuose. Pagrindinis avarinio iðëjimo iðëjimø þymëjimo asmuo turi avarinio apðvietimo ðviestuvà.Nauji sprendimai ðiuo poþiûriu yra aukðtos kokybës produktø sujungimas su ðiuolaikine stilistika ir estetine apdaila. Plius yra tinkami montavimui daugelyje tipø ir statybvietëse. Saugumas taip pat garantuoja tolygø viso þenklo pavirðiaus apðvietimà ir 30–40 metrø atpaþinimo diapazonà. Taèiau, priklausomai nuo tikslo reikalavimø, yra ir didesnio dydþio ðviestuvas. Verta pabrëþti, kad geras prekës þenklas yra ir ðviesos diodø ðviesos naudojimas, kuris pasiþymi didele ilgaamþiðkumu. Todël jis pridedamas prie maþesniø aptarnavimo ir prieþiûros iðlaidø, tuo paèiu metu yra artimas gamtinei aplinkai.LED avarinis apðvietimo ðviestuvas, kuriame yra keletas elektroninës sistemos variantø, be kita ko, savikontrolë, individualus maitinimo ðaltinis arba pritaikytas prie stebëjimo indo. Paprastai atrankos metu galite rasti priedus, kurie montuoja bet kokioje konfigûracijoje, pvz., Lubas, sienas ir pakabos. Taip pat yra paprastø variantø. Kitas svarbus dalykas yra tai, kad jie surenkami be sudëtingø árankiø. Taip pat verta paminëti, kad dël sunkiøjø metalø ðalinimo ir energijos taupymo technologijø naudojimo ðiuolaikiðkos detalës yra ekologiðkos. Paprastai jie pagaminti ið polikarbonato, o ant jø esanèios piktogramos atitinka Europos reikalavimus. Tokiø sprendimø dëka galime bûti tikri, kad evakuacijos marðrutas bus matomas visai, o bloke gyvenantys þmonës jaustøsi saugûs ir patogûs.

Taip pat þiûrëkite, kas yra ATEX