Saugos ir sveikatos standartus

Svarbus klausimas pramoninëje veikloje yra rûpintis, kad bûtø laikomasi standartø, átvirtintø teisës aktuose dël ástatymo ar ástatymo lygio. Europos Sàjunga turi puikià vietà ir teisës aktus, kurie mûsø pasaulyje yra labai ávairûs. Pavyzdþiui, ATEX direktyvoje verslininkams nustatoma bûtinybë uþtikrinti gerà techninæ árenginiø bûklæ zonose, kurioms gresia sprogimas.

Tai nëra ta pati lengva prasmë, nes maðinos, kurios atlieka ðias sàlygas pigiausiems, nepriklauso, o daugelis gamyklø ir gamyklø iki ðios dienos uþima árenginius, kurie gali bûti apibûdinami kaip istoriniai. Atex árenginiai yra technologiðkai paþangûs árenginiai, turintys ATEX patarimus, kurie leis sveèiams uþtikrinti aukðtà saugumo lygá. Jis neslëps, kad visiems pramoninës gamyklos savininkams ðis dalykas turëtø bûti pats brangiausias. Verta prisiminti, kad darbdavys prisiima asmeninæ rizikà, o tai reiðkia, kad darbdaviui ávykus nelaimingam atsitikimui reikës patenkinti socialinius darbuotojo poreikius. Deja, tai yra nedideli kiekiai, todël daugelis apsaugo tokiø ávykiø atsiradimà. Visø pirma patiekalai, pritaikyti prie ðio vadovo sàlygø, bus didþiulë investicija daugelá metø. Jie turëtø daug pajamø dabar gauti pagrindiniais mënesiais. Jo dëka galësime gràþinti skolà, kurià patyrëme pasibaigus ðiø maðinø pirkimui. Verta prisiminti, kad „Atex“ direktyva sëkmingai ádiegta á tinkamà sistemà ir prasideda kiekvienas pramoninis namas. Kiekvienas turi prisitaikyti prie savo sàlygø, pakeisdamas senus prietaisus didþiausiu greièiu. Verta prisiminti, kad nesugebëjimas patenkinti potvyniais gali kelti grësmæ tvirtoms finansinëms nuobaudoms, kurios labai sumaþina mûsø ámonës biudþetà. Verta galvoti apie tai anksèiau.