Rizikos vertinimas anglo kalba

Apsaugos nuo sprogimo dokumentasPagal 2010 m. Liepos 8 d. Ûkio, verslo ir bendrosios politikos ministro ástatymà kiekviena parduotuvë turi parengti „Prieð sprogimo darbovietës apsaugos dokumentà“. Tai taikoma sveikatos ir saugos taisyklëms kartu su sprogios aplinkos galimybe.

Kas turi iðduoti ðá pavyzdiná dokumentà?Apsaugos nuo sprogimo dokumentas turi bûti pateiktas prieð gamybos ir (arba technologinius procesus atliekanèius subjektus, naudojant medþiagas, kurios gali sukurti sprogius miðinius ir sandëlius, kuriuose jie laikomi. Jei rizikos vertinimas yra teigiamas, turëtø bûti parengtas apsaugos nuo sprogimo dokumentas.

Kokiu pagrindu yra sprogimo apsaugos dokumentas?Ðios rûðies tekstas turëtø turëti iðsamius duomenis apie apsaugos priemoniø problemà ir apriboti sprogimo poveiká nurodytose pavojingose vietose.Tam taip pat reikalingas darbdavio pareiðkimas apie svarbø ir patogø árangos veikimà ir rizikos vertinimà, susijusá su sprogimo galimybe.Dokumente taip pat turëtø bûti patvirtinta, kad priedas ir organizacija atitinka visus reikiamus saugos ir prieþiûros standartus. Þinoma, sveikatos ir saugos taisyklës taip pat taikomos darbuotojams, o pareiðkime turi bûti pateikta informacija apie tai, kokios apsaugos priemonës jiems naudojamos, ir vis dar kaip saugumas namuose.

Kas vertina sprogimo rizikà?Sprogimo rizikos vertinimà turëtø atlikti dabartinës pramonës specialistas. Gali bûti, pavyzdþiui, statybos ekspertas, o pats dokumentas yra rekomenduojamas savininko, remiantis turimais sertifikatais ir þiniomis apie technologiná procesà.