Raudonos mesos vartojimas

Apskritai sàvoka „mësa“ naudojama kulinarijos vietoje ir jame yra audiniø konglomerato apibrëþtis, ið kuriø pirmasis yra raumenys, pagaminti ið skerdimo ar þvëriø. Dauguma Europos þemyno þmoniø mano, kad organizmas yra gërimas ið konkreèiø maisto produktø sudedamøjø daliø, praturtinanèiø kasdiená maistà su baltymu, o mësos didmenininkai yra atsakingi uþ vartotojø aprûpinimà gyvûninës kilmës produktais. & nbsp; Mësa, kaip maisto produkto sudedamoji dalis, buvo laikoma nuo prieðistoriniø laikø, kai gyvûnø baltymø vartojimas bûtø veiksmingas bûdas aprûpinti kûnà dideliu energijos kiekiu. Tikriausiai perëjimas prie mësos palaikymo susitiko ledynavimo metu, kai, deja, buvo nupirkti darþoviø maistà, o mësos valgymas apsigynë bûdingais iðlikimo elementais.

Diet Stars

Mësos didmenininkø veiklà kartais boikotuoja kiti vegetarai, kuriø atstovai mano, kad mësos produktai yra neetiðki kaip gyvø organizmø þudymo pasekmë. Vegetarizmo atsiradimà lëmë nuomoniø apie gerà ir sveikà maistà atsiradusiø produktø, pagrástø skerstinø gyvûnø, ypaè pramoninio ûkininkavimo sàlygomis, skerdimas. Vegetarizmo egzistavimas ðiek tiek kelia grësmæ mësos didmenininkø egzistavimui, nes tai yra klausimas, kuris skatina mësà be mitybos. Na, vegetarizmui bûdingas sàmoningas ir tikslingas mësos paðalinimas ið natûralios dietos, ðiuo metu taip pat þuvys ir jûros gërybës.

Veganizmas yra efektyviausias vegetarizmo elementas, kurio metu vengiama bet kokiø gyvûninës kilmës produktø, ne tik mësos, bet ir kiauðiniø, pieno ir pieno produktø. Tada yra tam tikrø religiniø bruoþø susijæs gyvenimo bûdas, nes vegetarizmas iðsivystë antràjá tûkstantmetá prieð Kristø. Indijos subkontinente, kur jis buvo grieþtai religinis. Europos vegetarai pasirodë tik ðeðtajame amþiuje prieð Kristø, o Pitagorënai laikomi neetiðkos mësos dietos praktiðkumo iniciatoriais. Nepaisant daugelio teisingø ir gerø vegetarizmo prieþasèiø, grupë þmoniø vis dar valgo mësà dël ðiø individualiø prieþasèiø, pavyzdþiui, ledyninëje valandoje. Prieð tai, kai nebus paruoðti gyvûnø baltymø produktø partneriai, mësos vartojimas ir toliau bus standartinis, o mësos didmenininkai ilgà laikà patirs daug klientø.