Rankinis medthiago apdorojimas

Ðiuo metu labiausiai paplitæs metalo medþiagø apdorojimas yra atliekø apdorojimas. Dël to atsiranda tinkamø matmenø ir ðiurkðtumo, taip pat tam tikro metalo gaminio matmenys. Jos labai paplitæs stilius yra frezavimas.

ApdirbimasVerta þinoti, kad apdirbimas iðsiskiria apdirbimu ir eroziniu apdirbimu. Apdirbimui, be kita ko, galime átraukti cnc frezavimà. Teisinga, kad ði veikla ðiuo metu vykdoma daugiausia metalo terpëse, papildant norimus matmenis, formà ir ðiurkðtumà. Dabar galime atskirti, be kita ko, apskritimo frezavimo operacijà, á kurià mes galime átraukti apdirbimo tipà, vadinamà prieðprieðiniu veikimu ir tuo paèiu metu veikianèia operacija. Prieðingos srovës operacija skaièiuoja faktà, kad mûsø árankio pjovimo kraðtas yra paimtas prieðinga kryptimi. Ið pakeitimø, tuo paèiu metu vykdoma operacija remiasi paskutiniu, kad mûsø árankio pjovimo kraðtas yra priimtas, kad bûtø gerai su apdorojamos medþiagos darbu. Verta þinoti, kad, atsiþvelgiant á mûsø gaminio bûklæ ir jos storá, turëtume pasirinkti tinkamus operacijos parametrus. Tai labai svarbu, nes ðiuo metu metalinës medþiagos yra pagrindinë daugelio prietaisø ir maðinø dalis, vis dar statomos. Jie yra daugiausiai kokybiðkø inþineriniø medþiagø.

Nustatant bet kurio objekto ar pusiau produkto apdirbimà, verta ið anksto atidþiai apsvarstyti jo apibrëþimà. Paskutiniame objekte reikia gerai pasirinkti apdirbimo parametrus ir nuspræsti, kokià formà norime suteikti mûsø pusgaminiams, ir kokià ðiurkðtumà turëtume apibûdinti.