Profesines darbo vietos

Viena ið daþniau pasirinktø profesijø priklauso prisiekusiai Krokuvai, kuri vyksta studijø realizavimui, kurio dëka svarbu tapti viena.Prisiekæs vertëjas yra moteris, kuri daugiausia verèiasi oficialiø vertimø paslaugomis, taip pat verèia raðytinius dokumentus ar laiðkus, susijusius su uþsienio kalbø tekstø autentiðkumo patvirtinimu. Tikriausiai jis taip pat veikia ir privaèiø asmenø darbais, valstybës institucijø reikmëms: teismai, policija, prokuratûra ir kt.

Vienintelë vertë, kurià turite eiti, norint pasiekti prisiekusio vertëjo vardà, nëra. Pagrindinë sàlyga yra atlikti kriterijus, pagal kuriuos Lenkijos pilietybë arba tos paèios valstybës pilietybë yra ið Europos Sàjungos valstybiø nariø, pateikiant árodymø, kad nëra nuosprendþiø, ir papildomai mokosi lenkø kalbos. Egzaminà, atliktà prieð Lenkijos egzaminø komisijà pagal teisingumo ministro globà, sieja su dviem ðalimis, t. Y. Vertimu ir raðtu. Pirmasis ið jø patikrina galimybæ iðversti ið lenkø á uþsienio kalbà ir atvirkðèiai. Per þodiná egzaminà kandidatas turi nagrinëti nuoseklià vertimà þodþiu ir vertimà raðtu. Uþ profesijà bus nusipirkti tik teigiami kreditai abiem egzaminø dalims, o kandidatai áraðomi á prisiekusiøjø vertëjø sàraðà, pateikus atitinkamà teisingumo ministro áþadà dël atsakomybës, atsirandanèios dël profesijos, ir apie sàþiningumà, neðaliðkumà ir vientisumà, kurio reikalaujama, ir pareigà iðlaikyti valstybës paslaptis.

Vertëjas taip pat turëtø apimti visus dokumentus, kurie turëjo bûti naudojami oficialiuose planuose, áskaitant gimimà, santuokà, mirties liudijimus, mokyklø paþymëjimus, notarinius dokumentus, teismo ásakymus, ágaliojimus, finansines ataskaitas, paþymëjimus, diplomus, sutartis.