Pramoniniai dulkio siurbliai elblag

Flexa Plus Optima

Didelio dulkëtumo interjeruose turëjau milteliø daþø, medþio droþliø, didelë sprogimo tikimybë. Ir bet kurioje pramonës ámonëje árenginiai yra reikalingi pagal informacijà (atex instaliacija, kuri naudojama priemaiðoms paðalinti ið darbo vietø ir atmosferos. & Nbsp;Tokie árenginiai, kiek tai ámanoma, turëtø bûti saugûs árenginiai, t. Y. Vietiniai virðaus á apaèià turëtø bûti naudojami pavojingose vietose esanèiø savarankiðkø ginklø, siurbimo ir karnizo poþiûriu.Reikëtø praðyti ðvarumo, naudoti pramoninius dulkiø siurblius, kurie paðalins sukauptas dulkes ið þemës, sistemingai iðvalys statybà, taip pat uþkirs kelià dideliø terðalø sumaiðymui.Dulkiø iðtraukimo sistema turi bûti áþeminta, nejunkite elektrostatiniø ákrovimø, kurie gali sukelti kibirkðtá ir sprogimà. Vamzdþiø ortakiai, skirti susiûti ið áprastø, kuriø sieneliø storis yra 2 arba 3 mm, neturi sukelti erozijos.Sprogimui atsparûs ventiliatoriai ir filtrai, naudojami tokiuose árenginiuose, apsvarstyti uþduotá apsaugoti erdvæ nuo efektyvaus sprogimo.Tinkamas atspalvis yra árengti dulkiø iðtraukimo sistemas, gaisro gesinimo sistemas ir gaisrà, kuris neleidþia ateityje sprogti. Visa tai turëtø bûti teisinga ir tiksli su atex direktyva. Taip pat dedamos ðliuzai, kurie atsparûs ugnies perëjimui per árenginá, svarbûs amortizatoriai ir savaiminio valymo sistemos, skirtos dideliam dulkiø intensyvumui statiniuose.Tokie kambariai, nepaisant tiek daug apsaugos priemoniø, vis dar yra didelës rizikos kambariai, nors jie atitinka visas vertybes ir yra tinkami su nurodytomis direktyvomis, turëtø bûti kuo maþiau þmoniø, taip pat þmonës, dirbantys tokiuose kambariuose.Svarbiausia situacija yra visø minèiø ir principø laikymasis, o galimo protrûkio prieþasèiø ðalinimas yra prioritetas.Visa áranga ir indai, kuriems taikoma „ATEX“ direktyva, suplanuoja savo mëgstamus þenklus ir patvirtinimus, kurie atitinka árenginio bute.Maðinos, árangos árenginiai, kuriems taikoma minëta direktyva, skaièiuojamos dviem grupëmis:vaikðèioti kasyboje,paþangà ávairiomis reikðmëmis.Ðis iðskirtinai svarbus principas apsaugo visas ámones.