Parduodamas modernus gerosefow namas

Ðiuo metu beveik visose parduotuvëse prekiaujame kompiuterizuotu pardavimu. Todël pagrindinis ðios ðakos standarto interjeras yra fiskalinis paðto bingo xl - prietaisas, kuris yra pernelyg svarbus apyvartos registravimui, taip pat ir komercinës, ir PVM mokesèiø sumos maþmeninës prekybos atveju.

Pirmoji ðios priemonës rûðis yra EMTT mokesèiø kasos aparatas. Tai daug paprasto árenginio, kuriame naudojama palyginti maþa RAM (talpa nuo vieno iki aðtuoniø megabaitø. Paprastai jis trunka penkerius metus - po paskutinio momento savininkas turëtø gauti naujà kasos aparatà arba tiesiog pakeisti fiskaliná modulá. Prie ERC kasos galite prijungti iðorinius árenginius, bet negalite parduoti naudodami kompiuterinæ programà.

Tarp ERC tipo, be kita ko, yra neðiojamieji kasos aparatai, þinomi ir kaip mobilieji kasos aparatai. Paprastai jie imami maþose ámonëse arba aikðtëse ar bazaruose, kur jø kompaktiðkas dydis yra didþiulis privalumas. Taip pat populiarûs yra vieno sëdynës kasos aparatai su ðiek tiek didesnëmis laisvëmis nei neðiojamieji modeliai. Juos galite prijungti prie kompiuterio ir kitø árenginiø, pvz., Svorio.

Spartanol

Sudëtingesnis árangos tipas yra POS kasos aparatas. Pripaþástant juos yra kompiuteriai, uþregistruojantys apyvartà, taip pat daugelio kitø veiklø ágyvendinimas, derinant produktø rinkimà ir jø pardavimà. Áprasti POS metodai paprastai yra: fiskalinis spausdintuvas, klaviatûra, monitorius (tiek standartinis, tiek liesti ir kompiuteris. Jei reikia sukurti iðplëstinæ sistemà, galite sukurti kasos aparatà su beveik visais iðoriniais palaikymo árenginiais.

POS kasos aparatas yra labai pelninga investicija, nes, skirtingai nei ERC valiuta, ji turi galimybæ iðplësti RAM, pakeisti programinæ árangà naujesniems ir ádiegti galingesná procesoriø. Verta paminëti, kad ðiuo metodu finansinis árenginys nëra pats kasos aparatas, o spausdintuvas, iðduodantis kvitas.