Nemokama svetaines vertima

Straipsnio vertimas pats savaime yra gana didelis. Jei norime iðversti bet koká tekstà, turime ne tik rûpintis „iðmoktais“ þodþiais ir sakiniais, bet ir þinoti daugybæ idëjø, bûdingø visai kalbai. Faktas yra tas, kad asmuo, paraðæs angliðko stiliaus tekstà, nesukuria jo grynai „akademinëje“ mokykloje, bet naudojasi savo individualiomis kalbomis ir minëtomis idiotomis.

Paskutinëje sutartyje, kad visuotinio interneto tinklo darbas vis dar yra didesnis, daþnai atsiranda poreikis versti svetainæ. Pavyzdþiui, sukuriant svetainæ, kurioje turime pasiekti greitesná gavëjø skaièiø, turime já paraðyti keliomis kalbomis. Vertinant tinklalapio turiná, pvz., Anglø kalba ir mûsø kalba, turëtø bûti ne tik iðversti, bet ir tendencija apibrëþti savo ásitikinimus ir apraðymus, kurie originalo kalba yra neiðversti. Kada darbe atrodo tas pats? Iðversti bet kurios anglø kalbos svetainës turiná „Google“ vertëjo paslaugai. Nors bendra straipsnio prasmë bus iðsaugota (mes bûsime tam, kad atspëti, kokia yra konkreti svetainë, jau logiðka sakiniø seka ir sintaksë bus nepakankamos. Tai yra paskutinis galimas dalykas, nes „Google“ vertëjas verèia pasirinktà tekstà þodþiu. Todël praktikoje mes nesame suskirstyti á profesionalø, daugiakalbá tinklalapá, kuris bûtø jo pagrindu. Ir praktiðkai, interneto puslapiø vertëjas greièiausiai ateinanèiame „þmogus“ nepakeis maðinos. Net ir geriausia programinë áranga neturi abstrakto màstymo galimybës. Tai, kà ji gali padaryti, yra vaikðèioti pagal þmogaus logikà, perkeliamà á pasirinktà programavimo kalbà. Todël net geriausios dokumentø vertimo programos yra labai profesionalios su tinklalapiø vertëjais, todël visada bus greitai. Jei lengva ir abstrakta „màstymo“ pasiûlyme kada nors siûloma paþangi priemonë, tuomet bus paskutinë mûsø civilizacijos rezultatas. Apibendrinant, kaip gerø vertëjø ðvietimas, turëtø bûti numatytos atitinkamos didaktinës priemonës, kurios ne tik mokytø vertimus „þodþiais þodþiu“, bet ir remia abstrakèià tam tikros kalbos supratimà.& Nbsp;