Maitinimo aranga

Ðioje eroje neámanoma ásivaizduoti, kad naujame maitinimo patalpose, kuriose daugelis þmoniø eina, mësa, sûris ar darþovës buvo nupjauti peiliu. Virtuvë turi bûti pjaustyklë. Tiesa, tai nëra viena ið populiariausiø gastronomijos árangos, nors ir labai pajëgi ir todël á jà investuoja.

Pieno pjaustytuvas suteikia galimybæ pjauti visus maisto produktus. Jis gali bûti supjaustytas á minkðtus pomidorus, skirtingo kietumo sûrá, taip pat ðaldymo gabalus nuo minkðtos iki kietos. Daugiafunkciðkumas perka já, tai yra privalomas gastronomijos árenginys restoranuose, vieðbuèiuose, baruose, mokyklø ir ligoniniø valgyklose. Kol kas gastronomijos patalpos kartais teikia kulinarines paslaugas. Taip pat verta apsigyventi vieðojo maitinimo ámonëse, parduotuvëse, stenduose su porcija, sûriu, mësa. Pjaustytuvas taip pat gali patekti á parduotuvæ mûsø namuose. Tai labai tinkama áranga, nes per trumpà laikà ji gali sumaþinti didelá produktø kieká. Tai palengvina darbà þmogui, taupo savo laikà ir stiprumà, kurá jis norëjo naudoti, kai jis nukirpiamas rankiniu bûdu. Tarp parduotuviø pasiûlymø taip pat yra specialûs pjaustytuvai, skirti paèiam gaminiui pjauti, pvz., Sûriui. Taèiau bet kuriuo atveju pjaustytuvo aptarnavimas yra liesas ir visiðkai saugus. Mësos pjaustyklëje yra maitinimo stalas, pritaikytas maistui paruoðti. Pjovimas vyksta pagal gravitacijà, t. Y. Nereikia spausti maisto. Pjovimo metu turite perkelti maitinimo stalà laikydami ant stalo pritvirtintà rankenëlæ. Pjaustant produkto likuèius naudokite plokðtelæ, kuri yra pritvirtinta prie kaiðèio po tiekimo lentelës. Tokia lenta leis pjauti gaminá á tikslà, ar bus paliktos atliekos. Pjaustytuvas atitinka visus sanitarinius reikalavimus. Tikëtina, kad ðiuo metu gyvena kiekvienas maðinø pavirðius, kuris yra supjaustytas ið nerûdijanèio plieno. Pats pats peilis yra pats svarbiausias dalykas, todël svarbu, kad að bûèiau pakankamai aðtrus. Apraðytoje pjaustyklëje virð peilio kraðto pritvirtintas akmuo leidþia aðtrinti peilá. Pjovimo peiliu varomas variklis per variklio pavarà. Po tam tikro naudojimo pjaustytuvas gali bûti lengvai valomas, nes ávairiø populiariø iðmontavimas yra labai maþas, todël nereikia jokiø árankiø.