Mados dou darthelyje

Pagrindiniame ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë didelá þiûrovø turiná, kurá norëjo patikrinti, kà dizaineriai padarë susijungimo sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou iðliko menkiausiu momentu ir viskas vyko be jokiø kliûèiø. Gydymo metu galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie naudojo visiðkai natûralius ir erdvius audinius, kuriø spalva buvo spalva spalva, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, paruoðti su nërimu. Juos taip pat gerbë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Dar visai neseniai, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su svarbiomis þiedinëmis sankryþomis, puoðtomis nëriniais ir gëlëmis.Po pasirodymo vyko graþus vestuviø suknelë, parengta ðiai kovai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, per pastaruosius keletà svarbiausiø kolekcijos drabuþiø buvo parduota aukcione. Paskutinio aukciono pajamos bus perkeltos á namø vaikø namus. Reikia pabrëþti, kad prekës þenklas labai remia ávairius labdaros ir turtingus veiksmus. Jos savininkai pakartotinai pateikë savo aukcionams skirtus straipsnius, ir tai buvo aukciono objektas, netgi apsilankæs vienoje ið gamyklø.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija ateis á namus geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad ðis pavadinimas svarsto galimybæ sukurti elektroninæ prekybà, kurioje bûtø populiarûs ne stacionariø kolekcijø rinkiniai.Vietinis drabuþiø gamintojas yra vienas ið didþiausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Visoje ðalyje yra nedaug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, áskaitant daugumà geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà kartà ði kompanija atlieka kolekcijas su kitais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos rûpinasi tiek, kad iki pat parduotuvës ákûrimo tie, kurie jau yra pasiruoðæ ryte, sukasi ilgose eilëse. Ðios kolekcijos vyksta paskutinæ dienà.Naujosios ámonës produktai jau daugelá metø turi didelá pripaþinimà tarp klientø, be to, ðalyje ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nekalbama apie daugybæ jo gautø pasitenkinimà ir árodo, kad prekës yra geriausios kokybës.

Princess Hair

Perþiûrëti mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai Vroclave