Mados dou chanel 2014

Ðeðtadiená ávyko naujausios vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos demonstravimas. Renginys pritraukë didelæ þiûrovø dozæ, kuri norëjo patikrinti, kà dizaineriai pateikë sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Gerai suprojektuota ðou egzistavo keistai realybëje ir visa vyko be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jiems gaminti naudojami tik normalûs ir ðviesûs audiniai su didelëmis, spalvotomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai buvo labiausiai judëjæ erdviais, spalvingais maxi sijonais, visiðkai paruoðtais nërimu. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës, taip pat palaidinukë su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiø dizaineriams, suprojektuotiems moterims, be kita ko, pintos skrybëlës su turtinga þiedine sankryþa, puoðtos nëriniais ir patraukliomis gëlëmis.Po ðou buvo parengtas ypaè ðiai formai sukurtos graþios vestuviø kûrinio aukcionas. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, buvo parduota daugybë ávairiausiø kolekcijø drabuþiø. Pajamos, gautos ið naujo aukciono, bus skiriamos netoliese esanèiam naðlaièiui. Reikia pabrëþti, kad prekës þenklas labai remia ávairius sklandþius ir veiksmingus veiksmus. Jos savininkas bûtø pakartotinai naudojæs mûsø gaminius aukcionuose, o kai pardavimo medþiaga buvo pat apsilankyta paèiose gamyklose.Kompanijos atstovas spaudai sakë, kad paskutinë kolekcija geguþës pradþioje greitai pasieks parduotuviø. Be to, jis informavo, kad prekës þenklas svarsto galimybæ atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø galima rinkti kolekcijas, iðskyrus stacionarias parduotuves.Mûsø paèiø drabuþiø þenklas yra vienas didþiausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Visuose regionuose yra nedaug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, áskaitant daugumà efektyviausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekviena funkcija, ði funkcija kaupiama sutartyje su svarbiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos, be abejo, yra puikus pripaþinimas, kad net prieð pradedant parduotuvæ tie, kurie jau yra pasiruoðæ rytà, patenka á ilgas eiles. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Naujos bendrovës poveikis daugelá metø yra labai populiarus tarp vartotojø, daugiau ðalyje, kada ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji neateina, jau nekalbant apie daugybæ jo gautø apdovanojimø ir tai, kà jie stengiasi padaryti, kad straipsniai bûtø aukðèiausios kokybës.

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: vienkartiniai drabuþiai, ðeriai