Mados dizaineriai lenkijoje

Praëjusá ðeðtadiená buvo pristatytas naujausias vietinës aprangos gamintojo rinkinys. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kuriems reikëjo pamatyti, kà dizaineriai paruoðë auginimo sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou gyveno maþiausiame komponente, o visas buvo paruoðtas be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø menas buvo grindþiamas visiðkai akivaizdþiais ir subtiliais audiniais su atitinkamomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti ið nërimo. Be jø malonumo, jie taip pat sukëlë nërinius, romantiðkus suknelius ir palaidinæ su grioveliais ir siuvinëtais bikinais. Dël karðtø drabuþiø, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su sveikomis þiedinëmis sankryþomis, puoðtomis nëriniais ir gëlëmis.Po ðou, buvo proga aukcione graþi vestuviø suknelë, daþnai pasiruoðusi ðiai progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, aukcione buvo parduodami kai kurie svarbiausiø kolekcijos drabuþiai. Pajamos, paimtos ið paskutinio aukciono, bus suteiktos jûsø paèiø vaikø namams. Pabrëþtina, kad ámonë mielai remia ávairius graþius ir praktinius veiksmus. Jos savininkai pakartotinai atidëjo kitus produktus aukcionui, o po to pardavimo objektas buvo net apsilankymas tam tikroje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija ateis á namus geguþës pradþioje. Be to, jis sakë, kad ðis pavadinimas svarsto galimybæ sukurti elektroninæ prekybà, kurioje rinkiniai bûtø atsakingi uþ stacionarias parduotuves.Ðeimos mados kompanija yra individuali su turtingiausiais drabuþiø gamintojais. Dideliame regione yra nedaug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, naujajame, pirmiausia daugelyje geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kartais bendrovë raðo kolekcijas susitarimuose su pirmais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra tokios populiarios, kad net prieð pradedant parduotuvæ jie ryte pasiruoðæ uþimti ilgas eiles. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðio darbo medþiaga ið daugelio metø gauna puikø priëmimà tarp gavëjø, be to, galø gale, kai ir uþsienyje. Raðydamas apie jà, nëra teisinga paminëti daugybæ jo gautø apdovanojimø ir teigia, kad medþiagos yra didþiausios vertës.

Þr. Mûsø parduotuvæ: vienkartinë aprangos vaistinë