Lojalumo programa amonems

„Enova“ programa buvo sukurta ypaè ámonëms, vykdanèioms komercinæ, aptarnavimo ir gamybos veiklà. Kûnas gali bûti vartojamas labai gerai, o tai yra didelis ðio tipo programø privalumas.

http://lt.healthymode.eu/revitalum-mind-plus-vaistas-skirtas-atminciai-ir-koncentracijai-gerinti/

Naudotojo pateiktus laiðkus galima papildyti unikaliais apraðais. Didelis sistemos privalumas - galimybë redaguoti standartinius sàraðus, kurie tam tikru momentu nusipirks nereikalingø stulpeliø paðalinimà arba prideda konkreèius kintamuosius. Duomenys gali bûti greièiau filtruojami ir atrenkami, leidþiant grupuoti pagal bet kurá parametrà. „Enova“ prekybos programoje yra paieðkos funkcijø, ir tikëtina, kad visas áraðø skaièius bus ribotas pastangas, skirtas tik toms, kurios turi norimà iðraiðkà. Naudojant „enova“ programà nereikia ádiegti pilnos „MS Office“ versijos, o planas yra daug integruotas á dabartinæ programinæ árangà, todël galima eksportuoti informacijà á „MS Excel“ skaièiuoklæ. Vartotojas, redagavæs pasirinktà informacijà „Office“ pakete, gali kainuoti daugiau importuoti á „enova“ prekybos programà. Platus ðio metodo trûkumas yra bendradarbiavimo su Open Office paketais kelias. „Enova“ programinë áranga skirta investuotojams, dirbantiems tam tikroje srityje, taèiau blogai tenkinti kiekvieno ið jø poreikius turimø ataskaitø ir analiziø forma. Vestuvëms reikalingus komponentus galima uþsisakyti ið integratoriø. Kitø programø atnaujinimai, ataskaitos ir dovanos nekelia grësmës. „Enova“ prekybos programoje yra dvi grupës: geros ir platinos, kurios yra labai dinamiðkos ir leidþia lengvai iðsaugoti ir spausdinti ávairiais formatais. Metodas, kuris yra naudojamas ir laisvai modifikuojamas pagal kliento poreikius. Programa numato ryðius tarp dokumentø, leidþianèiø juos keisti nereikia perraðyti duomenø. „Enova“ sistema garantuoja galimybæ kopijuoti atskirus dokumentus arba kopijuoti visas jø ðeimas (tai gali bûti atvejø, kai kopijuojamos sàskaitos ið senø mënesiø, nereikalaujant pateikti naudotojo ir statybos duomenø. Dokumentai gali bûti standartiniai standartinëje arba standartizuotoje mokykloje, atsiþvelgiant á konkreèios ámonës nuomonæ. Dël ðiø prietaisø „enova“ programa tikrai idealiai tinka tam tikros institucijos dokumentø apyvartai.