Laisvo srauto siurbliai

https://catch-patch-me.eu/lt/Catch Me Patch Me - Veiksmingas sprendimas lieknėjimui šiuolaikiškoje pleistrų formoje.

Stûmoklinio siurblio nereikia niekam apie tai priminti - ásitikinti: pneumatiniai stûmokliniai siurbliai yra indai, naudojami sklandþiam ir pusiau skystiems produktams siurbti. Jiems bûdingas specifinis dizainas, kad net ir maþiausi produktai nebûtø sunaikinti.

Stûmoklinio siurblio veikimo principas pagrástas poslinkio darbinio siurblio veikimo trukme. Pagrindiniame eksploatavimo etape tepalas yra ásiurbiamas per áleidimo voþtuvà stûmokliu, kuris ásijungia á cilindrà, ir tada jis iðleidþiamas iðleidimo voþtuvu. Kitas þingsnis yra sumaþinti stûmoklio slëgá taip, kad siurblys galëtø ásiurbti kità tepalo dalá.

Galima pakeisti ávairius stûmokliniuose siurbliuose naudojamus pavarø tipus, pvz., Kai hidraulinë, pneumatinë ar elektrinë pavara. Dël ðios prieþasties ðiuos siurblius galima panaudoti tolimose pramonës ðakose.

Greitai paminëjus skirtingus skysèius galima transportuoti naudojant stûmokliná siurblá. Naudojant stûmoklinius siurblius, svarbu sëkmingai perneðti abrazyvinius, korozinius skysèius (pvz., Vyno rûgðtis ir karðtus skysèius 100 laipsniø Celsijaus laipsniu. Be to, jie yra formuojami transportuoti klampus skysèius, storus, purvinus skysèius ir net vaisiø minkðtimà. Tai tampa siurblio darbininku, kuris daþniausiai þaidþiamas technologijoje.

Tarp dideliø privalumø, kurie naudingi ið ðio tipo siurbliø, tikrai verta paminëti efektyvesná energijos suvartojimà ir didelæ galimybæ keisti krovinius. Paskutinis tokio iðleidimo privalumas bus tam tikras efektyvumas ir tai, kad siurblys nereikalauja potvyniø. Be to, veislë naudojasi, kuri tikriausiai gyvena paspaudus ðá siurblá be prasmës.

Ir tai nëra paskutinis sprendimas be defektø. Pagrindiniai stûmokliniø siurbliø trûkumai yra palyginti maþas efektyvumas, integruotas su nuostabiomis eksploatacinëmis sànaudomis. Nepaisant to, daugelis verslininkø atitinka tuos paèius siurblius dël to, kad jø savybës yra didesnës uþ trûkumus.