Kasos parduotuve

Kasos aparatas ðiandien yra beveik bet kurioje parduotuvëje, o prekiø iðleidimas be kvito neatitinka prielaidos - tai jau daro já tik prekyboje ir mugëje. Kartais pardavëjas turi neðiojamà kasos aparatà.Kasos aparatas, vykdydamas pardavimo statistikà, atlieka ið kitos pardavëjo pusës, papildomai - klientui, kuris, naudodamasis ðiuo árankiu, gauna patvirtinimà, kad pirkimas buvo gautas kvito vietoje. Jei jis pastebi defektà, kvitas suteikia jam teisæ á skundà. Parduotuvës savininkas jos dëka gali bûti lygus, kad darbuotojai ne apgaudinëja, o valstybë - kad verslininkas moka PVM, kurio kaina atsiranda dël bet kurios ið ðiø pajamø. Tai tik keletas kasos privalumø, taèiau vienas dalykas yra tas, kad paðto kasos aparatas verslininkams palengvina gyvenimà.

Kasos aparatai - amerikietis XIX a

JAV nuo pat pradþiø buvo verslumo lopðys, kur dràsiau pristatë save ir nuolat sëkmingai uþdirba milijonus. Ðûkis „ið kilimëlio á milijonieriø“ nëra tuðèias: sunkûs ir galingi þmonës gali skleisti savo sparnus. Jokûbas Jacobas Ritty taip pat egzistavo tokiame vyre. Bûdamas keliø barø savininku, jis norëjo atidþiai stebëti, ir jam trûksta tikëjimo savo darbuotojais. Na, ar ne, jis paskatino jo iðradingumà ir sukûrë savo atsiskaitymo maðinà. Pirmasis kasos aparatas, vëliau vadinamas „nekontroliuojamu kasininku“, buvo pagrástas aukðtu laikrodþiu ir stalèiu, ir, darant prielaidà, garsiai skambëjo. Skambutis jums praneð apie sandorá, parduotuvës savininkas jau galëjo pamatyti, ar kasininkas nebuvo vagystë. Tikriausiai neturtingam pardavëjui tuomet nebûtø brangu, kad bosas labai daug þiûrëtø á rankas, bet iðradimo dëka jis galëjo iðvengti neteisëtø kaltinimø. Pirmasis finansinis kasos aparatas buvo labai puoðnus, turintis graþesnæ galià nei kukliai atrodantys prietaisai - ðiandieniniai kasos aparatai yra ávairesni ir praktiðkesni.