Kasos mokslas

Kaina pirmiausiaKiekvienas mëgsta pirkti pigiai. Svarbus darbas, kuris pradþioje pritraukia dëmesá, yra kasos kaina. Ir atsakymai yra gana dideli - nuo 1000 PLN iki net 4000 PLN. Taèiau fiskaliniame árenginyje tas pats nëra svarbu, o kasos aparato pritaikymas verslo reikalams.

Veiklos rûðisTai yra svarbiausias kriterijus. Priklausomai nuo to, kiek vartotojø vartojate per dienà, kiek turite pasirinkimo bûdà ir kokiu pavidalu jûs vykdote verslà, dabarties reikës kasos, pritaikytos jûsø poreikiams. Nebijokite pasakyti kasos pardavëjui apie ðiuos taðkus, nes dël to jis galës pasirinkti prietaisà, kuris prisidës prie didesnio pelno jûsø prekybos vienete.

Kokiø rûðiø kasos bilietø kainos skirstomos á?

Vienos vietos kasos aparataiÐis kasos aparatø modelis paprastai randamas versle, prekybos centruose, kioskuose ir daugelyje paslaugø daliø. Jie sudaro maþesnæ þaliavø bazæ nei neðiojamieji kasos aparatai, todël jie naudojami visur, kur diapazonas yra labai platus arba labai daþnai keièiamas. Paprastai galite prijungti kitus árenginius prie atskiros valiutos, pvz., Elektroninës skalës ar kompiuterio. Visada turëtø bûti þinoma, kad nepriklausomi kasos aparatai turi naujø dydþiø ir techniniø parametrø, priklausomai nuo modelio ir kainos. Prieð perkant, verta patikrinti, ar tam tikra suma galës bûti mûsø darbui.

Sisteminiai kasos aparataiTai yra vienas ið sudëtingesniø ir originaliausiø ðio modelio prietaisø. Sistemos kasos aparatai buvo suformuoti su pardavimo plano praktika. Jie yra tvarkomi bet kokiuose parduotuvëse ir prekybos centruose, kuriuose yra didelis eismas. Sistemos kasos aparatas gali bûti prijungtas prie kompiuterio, kuriame ádiegta pardavimo programinë áranga. Taip pat svarbu já prijungti prie kitø árenginiø, pvz., Brûkðninio kodo skaitytuvo arba parduotuvës skalës. Þinoma, vieno sëdynës ir neðiojamieji fiskaliniai kasos aparatai taip pat gali bûti sujungti su kompiuteriu, taèiau sëkmingai veikiant sisteminiams kasos aparatams, duomenø perdavimas vyksta realiu laiku. Sistemos kasos aparatai yra labai graþus ðios rûðies prietaisø grupë. Jis nesiskundþia dël bûtinybës investuoti á tokius pinigus, vykdant maþas maþmeninës prekybos arba paslaugø vietas. Taèiau didesnëse komercinëse ástaigose tinkamiausias sprendimas yra sistemos kazino ir jie turi bûti gauti.