Kasos aparato apareigojimas apskaitos biure

Dabar artimiausioje ðalyje yra tokiø nuostatø, kad net kirpëjas, stomatologas ar kosmetologas turi bûti kasos aparatas. Be jokios prieþasties, arba draudimai yra draugiðki ar ne, jums reikia nusipirkti toká árenginá. Prieðingu atveju nemaloniø pasekmiø laukia baudø arba didesnio mokesèio mokëjimas. Kiekvienas investuotojas turëtø sumokëti sumà. O kas bus teisingas fiskalinis kasos aparatas ávairiems verslininkams?

Vieno banko kasaPopuliariausi ðiuo metu vidaus rinkoje parduodami grynieji pinigai yra vieno sëdynës kasos aparatas. Tokie árenginiai yra galimybë bendradarbiauti su kitais prietaisais, tarp tø, kurie neatitinka skalës, kompiuterio ar kodo skaitytuvo. Deja, norint pasinaudoti ðiais patogumais, reikalinga grynøjø pinigø programa, skirta visiems pinigams. Taigi maþai laiko praeis, nes nauji projektai ir maðinos ið maþiau populiariø árangos gamintojø galës bendradarbiauti su naujais. Verta apsvarstyti, ar mums tikrai reikia tokiø pasiûlymø - tinkamas kasos aparatas taip pat veikia be jø, taigi kainuoja maþiau.

ðaltinis:

Neðiojami kasos aparataiKitas kasos tipas yra neðiojami kasos aparatai. Þinoma, jø akivaizdþiausia vertë yra gebëjimas laisvai judëti ið lauko á fonà. Toká judumà ávertins taksi vairuotojai, kurie taip pat turi turëti kasos aparatus. Remiantis nuomone dël namø eksploatacijos, ði áranga yra sukurta taip, kad jà bûtø galima pritaikyti beveik visomis sàlygomis. Aukðtos arba þemos temperatûros, daug drëgmës - su kiekvienu neðiojamu kasos aparatu, su kuriuo turite susidoroti. Daþniausiai jie yra paraðyti guma arba silikonu, kuris apsaugo nuo nepageidaujamo vidaus sistemø uþtvindymo. Ðarvuotas dizainas maþina naudojimo kokybæ, nors tai yra tik nedidelis nepatogumas, atsiþvelgiant á didelá neðiojamàjá naudojimà.

Didelës prekybos vietosVisoms maþmeninës prekybos vietoms, kuriø dienos apyvarta yra ypaè didelë, minëtø sprendimø nepakanka. Ðtai kodël atsirado sisteminiø kasø. Jie yra suderinami su kompiuteriu ir kitomis kûno valiutomis. Ir jie tvarko iðorinius árenginius be jokiø problemø. Moderniausi rinkoje esantys modeliai yra kompiuteriniai kasos aparatai. Yra dabartinis kompiuterio ir fiskalinio spausdintuvo prijungimas. Daþniausiai jie vartojami prekybos centruose, o jø funkcionalumas pageidauja ið naudingos programos.Kiekvienam verslininkui tinkamas fiskalinis kasos aparatas bus kaþkas, taigi jis neatsisakys, kas yra patogiausia.