Kasos aparatas amoneje

Kasos aparatø pasirinkimas yra paprastas. Dauguma vyrø turi toká fiskaliná patiekalà - tai tik kasos aparatas. Tokiu bûdu jie nori eiti á parduotuvæ. Problema kyla, kai pardavëjas klausia apie savybes, kurios turëtø apibûdinti geriausius mûsø kasos aparatus. Kas mus domintø? Ar norime nusipirkti reguliaraus kasos aparato ar galbût fiskaliná spausdintuvà? Jie greitai neþino, kaip já perduoti. Prieð eidami á parduotuvæ pirmiausia turëtume apsvarstyti, ko mums reikia.Taigi, kà turëtumëte atkreipti dëmesá?

Visø pirma, á pinigus. Kiek mes galime juos ádëti. Þinoma, kad kuo brangesni jie, toli jie turi. Ar jums tikrai reikia tokio specializuoto kasos? Jei ne, tai geriau iðsaugoti. Bet kokiu atveju geresni darbai, tuo svarbesnis punktas paslaugoje. Jis neturi laiko skaityti informacijà, kurià suteikia kiekvienas galimas mygtukas.Dydis yra dar vienas svarbus elementas. Turëtumëte apsvarstyti, kiek vietos galite skirti tokiam árenginiui pateikti. Esant maþesnei srièiai, didelë fiskalinë suma taikoma be reikalo bet kuriai vietai, kuri gali bûti suteikta kaþkam vertingesniam. Verta apsvarstyti per maþà fiskaliná spausdintuvà „posnet therm“.Taip pat svarbu atkreipti dëmesá á prietaiso mintis. Didesniems pirkimams ir ávairiems straipsniø ir paslaugø pasiûlymams bûtina ásigyti kasos aparatà, kuriame bûtø galima pateikti tokià informacijà.Kitas svarbus aspektas yra veiklos vykdymo bûdas. Pavyzdþiui, pozicija departamente negali bûti pasirinkta kaip paprastas kasos aparatas, kuris yra sunkus, sunkus ir nepatogus perkelti já ið vieno buto á tuos. Tada turëtumëte nuspræsti dël maþesnës sumos, pritaikytos tokiam darbui.Vis dar galite gràþinti nuomonæ, kad galëtumëte saugoti kvitus. Yra þinoma, kad Lenkijoje yra teisiniø nuostatø, kuriose kalbama apie tai, kad bilietai turëtø bûti saugomi 5 metus. Yra du tokio tipo saugojimo bûdai. Raktas yra paprastas ritinëlis, kuris visada turi daug plokðèiø ir visuomet gali nepavykti. Antras, naudingesnis yra apsaugoti pajamas elektroniniu bûdu. Tuomet esame tikri, kad neprarandame jokio gavimo arba nepriimsime kitos vietos.Su tokia informacija lengviau atsakyti á pardavëjus, kurie bus geriausi kasos aparatai. Savo ruoþtu nurodydami funkcijas, galësite pasirinkti tipà, kuris mus domina.