Kasos 50 saskaito fakturo

Lenkø virtuvës patiekalai yra pagaminti ið mësos patiekalø. Tai procedûra, kurioje mes padarysime jautienà, kiaulienà ir paukðtienà, priklauso nuo to, ar mûsø vakarienë bus atsitiktinumas, ar nesëkmë.

skalbimasMësà reikia nuplauti prieð pat pradþià. Jûs negalite patenkinti to, kad mes esame idëja juos ádëti á ðaldytuvà, nes skalbimo metu laukiame jo pavirðiaus pavojingø bakterijø, kurios gali pagreitinti jo skilimo procesà. Iðplaukus mësà, turëtume kruopðèiai nuplauti rankas. Panaðiai verta prisiminti visø daiktø (peiliø, pjaustymo lentø, su kuriomis buvo susieta þaliava, sëkmës higienà.

Pjaustymas ir këlimasMësa visada turëtø bûti supjaustyta per pluoðtà. Dël to po tyrimo jis bus pilnas ir minkðtas. Mësai supjaustyti visada turëtume naudoti aðtrø peilá. Gera sistema yra pastovus aðtrinimas ir skalavimas. Dël ðios prieþasties mûsø supjaustytos kotletai nebus nepalankûs. Tai yra paskutinë esminë, ypaè dël to, kad sultys uþsikimðë nuo uþsikimðusiø kraðtø, todël mësa praranda sultingumà ir kvapà.

Geriausias skonis yra anksèiau marinuota mësa. Marinatas gali bûti pagamintas ið èesnako, alyvuogiø aliejaus, rozmarino arba naujø þoleliø ir prieskoniø. Kad marinatas gerai ásisavintø, verta juos ið anksto nudþiûti. Tuomet nepakeièiamas gali bûti kûno smulkintuvas. Dël to mësa sugeria geriau paruoðtà marinatà ir bus skanesnë.

Terminis apdorojimasMarinuota mësa gali bûti kepti, skrudinti arba troðkinti. Kepant ir smaugiant, verta paminëti, kad jaunesnëje ugnies vietoje mes jà sukursime. Mësa yra sudaryta ið baltymø ir riebalø grupiø, todël pernelyg stipri ir aukðta temperatûra sukelia senà ir ðlauná. Kepant juos gilesnëje temperatûroje, jis iðtirps burnoje. Kepant, verta uþtikrinti, kad mësa kartais laistoma riebalais. Dël to tai padës apsaugoti mûsø sultingumà ir stiliø.