Juso mobilusis arenginys buvo uthblokuotas

Iki paskutiniø mobiliøjø árenginiø buvo tik atskirø klientø domenas. Ðiuo metu jie vis daþniau pasirenka naudoti parduotuvæ. Dinamiðkai didëjanèiø smartfonø pardavimø dëka keièiasi verslo klientø poreikiai. Ji nustato tà paèià kryptá, kuria vadovaujasi modernûs IT sprendimai, skirti ámonëms.

Vis daþniau ERP sistemas naudojanèios ámonës papraðo ðios programinës árangos gamintojø apie savo paslaugø siûlymà per mobiliuosius árenginius. Iðmaniøjø telefonø naudojimas yra labai naudingas pateikiant uþsakymà. Ðá sprendimà taip pat naudoja þmonës, kurie yra priversti keliauti áprastai. Trumpoje formoje jie turi patikrinti klientø duomenis. Mobiliosios sistemos turi tokià paèià vertæ kaip standartinës ERP programos. Vienintelis skirtumas yra sàsaja, pritaikyta mobiliesiems árenginiams. Ðio þanro prieþasties sprendimo pavyzdys yra „comarch erp altum“ programa. Jis mano, kad visø pirma þmonës turëtø naudotis paprastomis aukðtos kokybës ir komercinëmis ámonëmis. Mobiliosios erp sistemos sukuria du bûdus, kaip susisiekti su duomenimis. Svarbiausia tarp jø yra ið esmës paraðyta iðmaniøjø telefonø programa. Prieð naudodami já reikia nuimti á indà ir já ádiegti. Prieiga prie konkreèiø ávykiø vyksta prisijungus prie anksèiau parengtos paskyros. Antrasis sprendimas - susisiekti su informacija per interneto narðyklæ. Ðiuolaikiniu atveju viskas, kà jums reikia padaryti, yra prisijungti prie sistemos - nëra naudinga ádiegti jokiø specialiø programø. Verta prisiminti, kad programa mobiliajame árenginyje visada turi bûti atnaujinta iki naujausios versijos. Tai leis iðvengti daugybës nemaloniø ávykiø. „Comarch erp altum“ turi daug dideliø moduliø, dël kuriø ði programinë áranga bus naudojama beveik bet kurioje srityje. Pradedant nuo finansø ir apskaitos, pereinant prie logistikos ir þmogiðkøjø iðtekliø valdymo.