Jk verslo uthdarymas

Tuo atveju, jei norime likviduoti verslà ar uþdaryti filialà, turime spræsti ne tik su darbu susijusius klausimus, bet ir kasos aparatus. Negalima prarasti apie tai, nepaisant to, kad mes turime tai kaip ðnipas, kuris kontroliuoja mûsø prekybà verte ir kuri suteiks mokesèiø inspekcijai visas þinias, kai reikës.

Kasos aparatas ir apdailos darbai? Ðá tyrimà klausia tiek daug verslininkø. Mokesèiø mokëtojo pareigø apimtis nustatyta Finansø ministro 2013-03-14 ástatyme ið esmës kasos aparatuose. Beje, nuostatos reglamentuoja visà kasos gyvavimo ciklà, net ir nuo jo buvimo gamintojo. Jie reguliuoja tokio kasos pristatymo ir aptarnavimo procesà. Taigi reglamente mes turime: atlikti kasdienæ ir periodinæ finansinæ ataskaità, 7 dienas nuo kasos operacijos pabaigos turime gràþinti praðymà mokesèiø inspekcijos vadovui, kad galëtume perskaityti fiskaliná kasà. Turime pateikti praðymà mokesèiø inspekcijos vadovui iðregistruoti kasos registrà ið sàraðo. Atskirais atvejais, padedant karininkui, mes perskaitome kasos atminties turiná, pateikdami atsiskaitymo ataskaità uþ visà kasos operacijos laikotarpá. Turite pateikti savo buvimà dalyvaujant mokesèiø inspekcijos darbuotojui. Reglamentas ápareigoja mus parengti protokolà, kad bûtø galima perskaityti kasos atminties turiná.Kaip galite atspëti, ataskaitose palyginama kas yra perskaityta ið kasos aparato su dabartine, kurià siûliau sudaryti kas mënesá ar ketvirtá sudariusiose sutartyse. Kad bûtø iðvengta ne taip malonios situacijos, bus puiki idëja spausdinti ataskaità apie pardavimo laikotarpá, kurá derinate su PVM deklaracijomis. Jei naudosite klaidà, jûs pasinaudosite galimybe pataisyti.Verta paminëti, kad kurdami praðymà biuro vadovui apie fiskalinës atminties skaitymo darbà, pateikiame informacijà, ar jie buvo neapmokestinami mokesèiø mokëtojais. Turime uþpildyti deklaracijà dël kasos naudojimo. Jei kasos aparatas buvo naudojamas maþiau nei trejus metus, privalome gràþinti pinigus, ið kuriø jie nupirko kasà.Kaip matote, energijos pabaiga ir finansinë tarnyba yra neeilinis ásipareigojimas, kurá privalësite imtis. Jei darbas baigtas, o vienintelis kasos likvidavimas ávyko ilgiau nei trejus metus, turësime suteikti pagalbà, kurià jie paëmë kasoje.