Fizioterapeutas ir fiskalinis kasos aparatas

Gavëjas ið novitus lupo kasos yra labai svarbus faktas vadovui ir þmogui. Pagrindiniai yra ápareigoti iðduoti tokius pardavimo árodymus, o vëlesnieji turëtø visuomet su jais paðalinti gavimà.

Deja, kai kurie ið mûsø daug dëmesio skiria áplaukoms, o pavyzdþiai rodo, kad yra rimtø pasekmiø. Kaip ilgai mes turëtume priimti tokius spaudinius ið kasos aparatø ir kokiais bûdais jie gali bûti naudingi?

Verslininkø atveju pasiûlymas yra gana paprastas. Jie turëtø palikti èekiø kopijas 5 metams - jei iþdo pavadinimà audituoja. Kodël, bet toks dokumentas klientui?Ðis nedidelis popieriaus lauþas, turintis daug sëkmës, turi didelæ reikðmæ. Jei þinome kasos èekio galiojimà ir mes þinome, kokiu bûdu tinkamai saugoti toká dokumentà, mes galime gauti daug. Pirmiausia kalbama apie visas dabartines formas, kuriose reikalaujama reklamuoti ásigytà produktà arba já gràþinti ir gràþinti pinigus. Tokiu atveju pardavëjas papraðys mums parodyti gavimo - patvirtinto sandorio patvirtinimà. Kokius terminus turime prisiminti, kai kvitas yra naudojamas padëti mums sukurti skundà? Jei perkame maisto produktus, galime praneðti apie su jais susijusias problemas iki 3 dienø. Ilgesná laikà turëtume iðlaikyti ðias pajamas, kurios yra drabuþiø, avalynës, baldø ar RTV árangos pirkimo dokumentas. Èia ástatymas numato 24 mënesius, kad galëtume nustatyti skundo kokybæ. Taigi tuo metu, kai neturësime kvito, mûsø skundas nebus priimtas. Kuo svarbesnis yra reklamuojamo produkto vertë, tuo didesnë nuostata, susijusi su tokio pardavimo patvirtinimo dokumento nebuvimu.

Nepamirðkime apie kvitus, kuriuos pardavëjas turi mums pateikti perkant. Taip pat nepamirðkime, kad tokie dokumentai bûtø teisingi. Mes galime padaryti vokus, kuriuose mes organizuosime kvitus chronologinëje organizacijoje, mes galime skirti specialià langelá á paskutinæ kryptá. Svarbu, kad dokumentas, patvirtinantis ávykusius atvejus, bûtø saugomas tol, kol jis gali bûti skundo pateikimo pagrindas.