Fiskalinis spausdintuvas bono e

Fiskaliniai spausdintuvai daþnai painiojami su fiskaliniais kasos aparatais, nors ið tiesø tai yra du nauji árenginiai, turintys daugiau galimybiø. Finansiniai spausdintuvai - tai daug kasos aparatø. Kasos aparatø atveju reikia parduoti kasos aparatà ir pardavëjà, o jei norite naudoti fiskalinius spausdintuvus, turite turëti kompiuterinæ ir profesionalià programinæ árangà.

Tokie spausdintuvai daþniausiai priimami patalpose, kur straipsniø duomenø bazë yra daug greita, ið keliø deðimèiø tûkstanèiø. Jie, kaip ir kasos aparatai, suteikia fiskaliniø pajamø ir pardavimo valdymo spausdinimà. Ir yra specifiniø mokesèiø spausdintuvo privalumø, kurie rodo jø pranaðumà prieð fiskalinius kasos aparatus. Tarp ðiø vertybiø yra gebëjimas kontroliuoti produktø, kuriuos mes galime, atsargas. Tai yra paskutinis gerinimas, kurio dëka galima uþkirsti kelià situacijai, kai prekëje nebus jokio produkto. Taip pat galite ávesti akcijas ðiais bûdais. Ne tik áprastas kainø sumaþinimas, bet ir galimybë parduoti daugelá produktø rinkmenoje uþ maþesnæ kainà. Tiesiogiai ið tokiø spausdintuvø galite sukurti kvitus ir papildomai PVM sàskaità faktûrà.

Fiskaliniai spausdintuvai su elektroniniø èekiø kopija taip pat pateko á rinkà. Pardavëjai privalo saugoti kvitus 5 metams, kurie, sëkmingai tvarkydami kasos aparatus ar kai kuriuos fiskaliniø spausdintuvø modelius, yra susijæ su spausdintø áplaukø saugojimu per visà ðià bûsenà. Ðiame pavyzdyje pateiktas sprendimas pateikiamas dviem kvito ritiniais, kai spausdinimo metu vienu metu spausdinami du áplaukos. Elektroninës kopijos ádiegimas leidþia labai patogiai parduoti pardavimus.

https://dia-rem.eu/lt/

Didesnës fiskaliniø spausdintuvø galimybës sutelktos á didesnæ jø pirkimo vertæ. Jø paslauga yra labai pavojinga ir sudëtinga dël papildomos programinës árangos, privalomo kompiuterio. Pirmiau minëti argumentai gali bûti atgrasantys vidutinëms ámonëms arba tiesiog nepelningi, taèiau visi nusprendþia, kà jie renkasi.