Fiskalinis novitus

Maþas árenginys, atitinkantis visas mûsø didesniø grupiø funkcijas, yra madingas kaip mobilus kasos aparatas. Dël labai maþo svorio ir prastø matmenø esama áranga puikiai neðiojama, todël svarbu já paimti pasirinktose vietose. Neðiojami kasos aparatai neuþima daug buto lagaminuose, krepðiuose ar portfeliuose. Jie gali bûti naudojami su visomis galimybëmis ir nesukelia jokiø sunkumø.Neðiojamus kasos aparatus gali priimti kiekvienas, kuriam reikia ðio þanro mobiliojo prietaiso. Gydytojai taip pat gali laisvai nukreipti savo mokesèiø kasos aparatus tarp gydytojø kabinetø ir pradëti vienas nuo kito, kai tai atlieka. Taip pat bus naudingi daþnai apsilankantys verslininkai, turintys mobilias darbo vietas arba vykdantys internetiná aukcionà. Advokatai, kurie daþnai yra daugelio kitø miesto vietø vaikinai, taip pat gali mëgautis mobiliojo kasos privalumais.

Neðiojamø kasos aparatø statybaÐiuolaikinës technologijos taip pat skatina vartotojo patogumà, nes prietaisas yra labai intuityvus ir paprastas naudoti kaip iðmanusis telefonas ar mobilusis telefonas. Maþi matmenys neuþtikrina, kad neðiojamieji kasos aparatai yra prastesni nei standartiniai tokio tipo prietaisai. Jø forma sudarys sàlygas labai greitai spausdinti. Didelës duomenø bazës nuosavybë, áskaitant ir produktø pavadinimø pridëjimà, taip pat paslaugos ir galimybë gauti elektroninæ kvito kopijà.Neðiojamas aukðtos klasës fiskalinis kasos aparatas turi labai atsparià baterijà, kuri leidþia ilgai naudoti prietaisà. Paprastai baldai egzistuoja tuo paèiu metu, turintys specializuotà kompiuterinæ programinæ árangà, kuri palengvina greità kasos aparato programavimà ir kai kuriø nustatymø keitimà. Mobiliojo kasos pritaikymas asmeniniams poreikiams yra unikali prietaiso ypatybë.

Neðiojamas kasos aparatas Novitus Nano EMobilausji kasos aparatas Novitus Nano E yra ádomiausias ðio modelio produktas, kuris yra puikus modelis, surengtas elektroninës kvito kopijos galimybe. Lengvas dizainas ir nedideli matmenys leidþia naudoti „Novitus Nano E“ tokioje padëtyje, kurioje reikia papildomai sëkmingai pardavinëti pavirðiø, verèianèio atleisti ið áprastinio tipo kasos. Árenginyje yra terminio spausdinimo mechanizmas, raidinis skaitmeninis LCD ekranas su apðvietimu ir kontaktinë klaviatûra,Novitus Nano E uþdaroje naujoviðkoje technologijoje gavëjas turi galimybæ laisvai atlikti kiekvienà registrà, programuodamas funkcijø klaviðus ir padedant naujiems prietaisams. Árenginys paprastai yra du ryðio prievadai ir matomi klasëje, kurioje yra „Bluetooth“ modulis. Rekomenduojama naudoti „Novitus Nano E“ neðiojamàjá kasos aparatà ir nesudëtingà popieriaus pakeitimo procesà, galimybæ naudoti greito pardavimo pasiûlymà ir gerà naujø produktø programavimà.