Fiskalinis kasos aparatas

Áþeminimas yra svarbiausi visiðkai elektriniai aspektai. Kiekvienas mano, kad áþeminimo procesuose nëra átampos, taèiau joje neturëtø bûti elektros srovë, bet ji yra visiðkai kitokia .... Kai kuriuose namuose arba paèiame bute veikia ðimtai metrø áþeminimo laidø, tik ðiek tiek, tam tikslui? Ar dël to, kad lizdas yra áþemintas, á já neáskaièiuojamas judëjimas, kai nieko su juo nesusieta? Kaip galite sumontuoti visà elektros instaliacijà? Jei norite suþinoti reakcijas á ðiuos testus, perskaitykite ðá áraðà iki galo.

Kà reiðkia, kad elektros instaliacija yra áþeminta? Gerà atsakymà galima rasti viename klausime, bet mes já gausime kiek galime. Na, bet kuriame name, kuriame yra ne tik fazës, bet ir neutralaus laidininko lizdai, taip pat paþadina ir þemës laidus. Jie neleidþia atskiriems prietaisams veikti. Yra paskutiniai apsauginiai laidininkai, kurie paprastai yra ádedami á privatø skirstomàjá árenginá, ir ið ten nukreipiami á metaliná elementà, kuris yra tiesiogiai prijungtas prie þemës. Kokiu tikslu pasirengimas grindþiamas? Kaip jau minëjome, áþeminimas yra apsaugos procedûra, kurià galima naudoti kasdieniuose árenginiuose daugelá metø. Kita prieþastis, kodël reikia pritaikyti áþeminimà, yra darbinë bûklë, nes dël to visi bloke veikiantys árenginiai veikia gerai. Norint pasiekti ðio tipo laidus, reikia prisiminti, kad jie apdoroja skirtingus þenklus. Daþniausiai tai PE apsauginis laidininkas, kuriame yra geltonos-þalios spalvos ir PEN, kuris yra neutralus laidininkas, turintis apsauginæ funkcijà. Laidas yra mëlynas. Netgi lizdai, kuriuose nëra áþeminimo kaiðèio, yra jûsø bûdas apsaugoti save nuo elektros smûgiø. Paprastai tokie kiðtukai turi þenklà (du sutampa kvadratai, o tai reiðkia, kad jie neturi bûti áþeminti.