Elektriko rizikos vertinimas

Bûtinybë sukurti sprogimo rizikos vertinimà ir sprogimo apsaugines medþiagas reiðkia tuos vienetus, kuriuose dirbant su degiomis medþiagomis gali bûti pavojingø sprogiø miðiniø savybë ir sukelti sprogimo pavojø darbo srityje. Daugelis uþsienio kompanijø teikia visapusiðkà paramà rengiant sprogimo apsaugà, t. Y. Apsaugà nuo sprogimo pramoninëse dalyse.

Darbdavys privalo ávertinti sprogimo pavojø, nurodydamas sprogimo pavojø, nurodydamas sprogioje aplinkoje esanèias medþiagas, pvz., Dujas, skysèius, kietas medþiagas, turinèias didelá dezintegracijos laipsná. Pastatuose ir iðorinëse zonose taip pat turëtø bûti nurodytos atitinkamos sprogimo pavojaus zonos kartu su grafinës klasifikacijos dokumentacijos sukûrimu ir þenklinimo veiksniais, kurie gali paskatinti juos uþsidegti.

Tikslas:Prieð sprogimà atlikite vertinimà ir parengite darbo vietos saugumo dokumentà. Dokumento sukûrimo tikslas - vykdyti teisinius reikalavimus ir sumaþinti rizikà, susijusià su sprogios aplinkos pasiûlymu darbo vietoje.

Paslaugos uþbaigimo bûdas:Darbo vietos, kuriose jos gali patenkinti sprogià aplinkà, bus klasifikuojamos pagal sprogimo pavojaus zonø planà.

Sprogimo prevencija ir apsauga nuo sprogimo:Kitas þingsnis bus identifikuoti uþdegimo ðaltinius kartu su likusiu sàraðu: ðiltais pavirðiais, liepsnomis, t. deganèios dalelës ir dujos, mechaninës kilmës kibirkðtys, elektros maðinos, kanèios srovës ir katodinë apsauga nuo korozijos, statinë elektra, egzoterminës reakcijos, þaibo smûgiø galimybë, radijo daþniø elektromagnetinës bangos, ultragarsai, jonizuojanèioji spinduliuotë, adiabatinis stresas ir papildomos smûginës bangos, átraukiant spontaniðkà dulkiø uþsidegimà. Sëkmingai nustatant sprogios aplinkos atsiradimà, bus tikrinama, ar árankiai ir saugos sistemos visoms darbo vietoms, kuriose gali ávykti sprogioje aplinkoje, buvo pakoreguotos pagal grupes, tinkamas sprogimo pavojaus zonoms.