Dviraeio mardruto dudai vasaros kurortas

„Enova“ programa yra ERP klasës komanda, kuri leidþia padidinti ámonës veiklos rezultatus.Dël geresnës maðinos ir ámonës procesø prieþiûros, iðtekliø naudojimo neefektyvumas maþëja.Programa veikia su moderniausia „Microsoft“ sistema - „Windows“ & nbsp; 10.Taip pat galima já naudoti bet kuriame mobiliøjø árenginiø diapazone. Pradedant iðmaniaisiais telefonais ir paliesdami jutiklines tabletes.„Enova365“ sistema suteikia patogià sàsajà, bendradarbiavimà su savo ástatymais, verslo þiniomis ir paprastais atnaujinimais.Programinë áranga yra tiesioginë struktûra. Kiekvienas elementas palaiko tam tikrà verslo veiklos aspektà. Tai apima klausimus, susijusius su darbuotojø skaièiumi, darbo uþmokesèio apmokëjimu, grynøjø pinigø registru, sàskaitø faktûrø iðraðymu, sandëlio valdymu, pardavimu, inventoriumi ir buhalterine apskaita.Bet koks moduliø pasirinkimas leidþia lanksèiai pritaikyti pavadinimo pasiûlymà.Ámonë siûlo tris prekybos modelius:- kliento sukurtos programinës árangos licencijos ásigijimas ir ateities atnaujinimas. Pasirinkimas idealiai tinka lizingo bendrovëms.- programinës árangos nuoma, organizuojant abonentinius mokesèius uþ pasirinktø sistemos moduliø naudojimà.Idealus pasiûlymas silpnoms ir vidutinëms ámonëms.- stiliaus ir infrastruktûros nuoma, kuri nuomoja modulius kartu su serveriais, atnaujinimais ir atsarginëmis kopijomis. Árodytas bûdas ámonëms, kurios nenori investuoti á IT árenginius.

Yra galimybë, kad jie suskirstyti á tris funkcinius variantus.Yra trys versijos: sidabras, auksas ir platina.Sidabro versija suteikiama maþoms ámonëms, turinèioms tik keletà pozicijø. Tai yra galimi veiksmai.Gera versija vidutinëms ir maþoms ámonëms, kuriai reikalingos kelios programos kelios kopijos. Ði programos grupë leidþia daugiaðalius ryðius ir siûlo funkcijø apibrëþimà.Platinos versija skirta ir vidutinëms ámonëms.Jis siûlo daugiafunkciná darbà ir galimybæ iðplësti vienà funkcionalumà.Enova moduliø pirkimo kainos (be PVM:- enova365 HR darbo uþmokestis - 1666 PLN (sidabro versija, 3738 PLN (aukso versija- enova365 mokesèiø knyga - 630 PLN (sidabro versija- enova365 prekybos knyga - 2863 PLN (aukso versija- enova365 Sàskaitos - 266 PLN (sidabro versija, 613 PLN (aukso versija

„Enova“ kainodaros programa platinos klasei yra individuali.