Dulkio idtraukimas zajaczkowski pramoneje

Dulkiø surinkimo sistema naudojama pramonës ðakose, kurios dalyvauja, be kita ko, metalo apdirbimo, medienos apdirbimo, energetikos, maisto ir farmacijos pramonë, taip pat kursuose, kur patartina palaidi medþiaga. Labai maþo dydþio plaukiojanèios dalelës kelia pavojø maðinoms ir þmoniø sveikatai (dauguma jø naudoja toksiðkus efektus, todël veiksmingos dulkiø iðtraukimo sistemos yra svarbi ámonës árangos dalis, nes jos veikia veikimo stende, apsaugodamos sveikatà, apsaugodamos erdvæ ir kurdamos saugumà darbai.

https://neoproduct.eu/lt/snail-farm-unikali-gleiviu-gleiviu-gijimo-savybe-graziai-ir-amzinai-jaunai-odai/

Dulkiø surinkimo sistema turëtø bûti montuojama arti tarðos ðaltinio. Savarankiðkos rankos, valytuvai, gaubtai, pramoniniai dulkiø siurbliai turëtø ne tik apdoroti pramoniniø procesø metu susidaranèias dulkes, bet ir iðnykti jø perkëlimà ir pakartotiná këlimà.

Dulkiø ðalinimo sistemos elementai:

1. ciklonas - prietaiso tipas, kuriame ið centrifuginës jëgos iðsiskiria dujos ið kietøjø daleliø (sukamojo oro judëjimas separatoriuje sukelia daleliø trinties nuo prietaiso sieneliø, kinetinës energijos praradimas ir dël to patekimas á gravitacijos ástatymà,

2. filtrai, esantys dangtyje su specialia nerûdijanèio filtro kasete, iðdëstyti pagal valymo pagal suspaustà orà, esantá duryse ir ventiliatoriuje, filtrai yra prieinami su maiðeliais arba filtro kiðenëmis.

Ypaè svarbus klausimas dulkiø iðskyrimo organizmuose yra jø sandarumas - kiekvienas erozijos produkto atotrûkis bus padidintas, sukels sistemos nuotëká ir pavojø. Papildomas elementas, brangus statyboje, yra medþiagø, ið kuriø tiekiamos medþiagos, ilgaamþiðkumas - abrazyvinës dalelës, ðlifuojanèios ðoninius pavirðius, daro poveiká jø dilimui. Dulkiø iðtraukimo átaisai negali atlikti ðiø elektrostatiniø krûviø. Tai kelia grësmæ pradþiai.