Drabuthio spinta agato baldai

Perle Bleue Visage Care Moisturise

Ateina tradicinis pavasaris. Tada ne tik atsiranda galimybë atsiimti nereikalingus kilogramus, bet ir keistis mitybos stiliais. Ðiltesnis oras skatina mus atsisakyti sunkiai virðkinamos dietos, paremtos kûnu ir pienu, ir pasinaudoti sveikata, kurià mums siûlo salotos.

vitaminaiSalotos yra tikra vitamino bomba. Jie tarnauja mums þmogiðkiesiems elementams, reikalingiems svarbiam sistemos veikimui. Lenkai visuomet vis labiau linkæ siekti gyvulinës kilmës produktø. Todël mûsø tautieèiams daug kraujotakos sistemos ligø. Koronarinë ðirdies liga, aterosklerozë ir hipertenzija vis dar yra labai svarbios vyresnio amþiaus þmoniø mirties prieþastys. Daþnesnis salotø valgymas ir gyvûniniø produktø kiekio sumaþinimas sumaþina minëtø ligø rizikà.

virðkinamumasDarþovës yra maþiau galios virðkinamos nei kûnas ir pienas. Jie yra maþiau suinteresuoti maistu, dël ko mes jaustume geriau po jø naudojimo. Darþovës turi ðarminæ reakcijà, o ne mësos produktus. Dël ðios prieþasties jie nesuteikia problemø dël rëmens ir hiperhidumo. Todël mityba, pagrásta salotø vartojimu, yra sveikesni ir patogesnë organizmo virðkinimo sistemai.

Lengva paruoðtiSalotø paruoðimas niekada nëra sudëtingas, ypaè jei turime tinkamà árangà. Darþoviø pjaustytuvas padarys juos labai greitai. Viskas, kà jums reikia padaryti, yra pasirinkti darþoves, ið kuriø norite pagaminti salotà, susmulkinti jas su maðina, sumaiðyti ir sudrëkinti su citrinos sultimis. Po keliø sekundþiø mes turime intensyvø ir kalorijø maistà.

ðiluminisPrieð atëjus ðiltoms ir aiðkioms dienoms, verta prarasti þiemà sukauptus riebalus. Tinkamiausias bûdas gauti svajoniø figûrà yra patirti mitybà, pagrástà darþovëmis ir salotomis. Jûs greitai pamatysite, kad jis gali gyventi daug skaniau nei senos lenkø problemos ir kiaulienos pjaustymas. Koks puikus dalykas paruoðti skanias salotas, jums nereikia bûti ðefu. Viskas ko jums reikia, yra vaizduotë ir mintis. Tai tik nori mûsø, ið kuriø sudedamøjø daliø mes sukursime skanias ir stiprias salotas.