Diuolaikine kompanijos nip

Komarijos vidaus rinkoje jau 23 metus. Per ðá sezonà kompanija tapo lyderiu ðiuolaikiniø technologijø srityje, ypatingà dëmesá skiriant IT sistemoms. Toks ilgas momentas rinkoje leido pagerinti sistemas ir pasiekti tarptautiniø laimëjimø ne tik telekomunikacijø, bet ir draudimo, prekybos, populiariø administracijø ir susijusiø pramonës ðakø srityse.

Kuriant ir teikiant specialistø paslaugas„Comarch Optima“ kainoraðtis yra paraðytas taip, kad suteiktø galimybæ padëti maþosioms ámonëms ir iðorës problemoms. Bendrovë teikia internetiná mokymà, kurio dëka darbuotojai suþino apie efektyvius pagalbos gavimo bûdus. Jei reikia, bendrovë siûlo patikimo specialisto technikà, kuris bus pagerbtas sprendþiant privatumo naudojimo problemà ir gerbiant visus vartotojø apsaugos ástatymus.

pasiûlymasTarp „Comarch“ prekës þenklø yra gauta visa programinë áranga, reikalinga saugiam ámonës ar ámonës veikimui. Siûloma antivirusinë programa, kurià galite laisvai keisti savo ir átartinø failø bei svetainiø poþiûriu, ir todël baimë dël duomenø vagystës ar svarbios reklamos nutekëjimo dabar yra praeityje! Paskutinis ið labiausiai paplitusiø paketø yra paskutinis mokesèiø konsultantams skirtas paketas, jis padës iðlaikyti sàskaitas faktûras, apskaitos ir mokesèiø knygas, o visø pirma suteiks natûralø Apskaitos tarnybos valdymà su lengva sàsaja ir modifikuojamomis funkcijomis.

Duomenø atkûrimasSëkmingai praradus svarbià IT informacijà, vartotojai turi galimybæ kreiptis á failø atsarginæ kopijà, ty ekspertø ið „Comarch SA“ vardo atkûrimà, net ir ið labai sugadintos árangos, pvz., Dël gaisro ar potvyniø.

„Comarch Optima“ yra labai pageidaujama paslaugø sistema artimojo regiono ámonëms. Visame Lenkijoje nuolatiniø klientø skaièius virðijo 60 000 lengvøjø ir vidutiniø ámoniø!