Dirbtinio apvaisinimo pristatymas

Noras pradëti ðeimà daþnai siejamas ne tik su rezoliucijø dël santuokos priëmimu, bet ir su vaiko pasididþiavimu ar ðeimos iðplëtimu. Deja, daugeliu atvejø tai yra neteisinga dël ávairiø prieþasèiø, todël reikia pradëti gydymà arba nuspræsti dël dirbtinio apvaisinimo.

Yra daug prieþasèiø, kodël poroms reikia taikyti in vitro metodà. Þinoma, yra, pavyzdþiui, kiauðintakiø obstrukcija, problemos, susijusios su moters ovuliacija, arba santykinai maþai vyrø spermos parametrai. Kartais ir, nepaisant daugelio tyrimø, paaiðkëja, kad specialistai nepakanka, kad bûtø galima nustatyti nevaisingumo prieþastá ir tokiu bûdu taikyti gerus jos priëmimo bûdus. Kai kiti træðimo metodai nepavyksta, poros ypaè tinkamos dirbtiniam apvaisinimui, ty toms, kurios baigsis uþ moters reprodukcinës sistemos ribø. Jis susideda ið spermos ir kiauðiniø làsteliø derinimo laboratorinëmis sàlygomis. Paskutinio standarto sprendimai daþnai naudojami heteroseksualioms poroms, kurios, nepaisant daugelio pastangø, nesukëlë normalios apvaisinimo. Ði technologija vis dar suteikia daug prieðtaravimø, taèiau daugeliui porø, turinèiø turëti palikuonis, yra tikras sprendimas.

Taip pat verta paminëti, kad, taikant ðá metodà, reikia nustatyti ar ið mûsø partnerio ar donoro spermos spermos. Daþnai partnerio sveikatos bûklë pasirenka ðià puikià galimybæ. Pirmoji diena su specialistu siejama su ilgà medicinos klausimynà, á jo klausimus atsako abu partneriai. Jei gydymas baigësi anksèiau, jûs taip pat turëtumëte pateikti savo medicininius áraðus. Paprastai gydytojas tikrina moterá dël ultragarso ir uþsako ir kitus bandymus. Taèiau norite, kad bûtø patikrinta sperma, be to, jis kreipiasi á kità specialistà, pvz., Urologà. Kitas vizitas atveria naujausiø tyrimø rezultatø vertinimà ir specifinio træðimo metodo parinkimà. Daþnai reikalingi ir kiti papildomi bandymai, pvz., Virusologiniai tyrimai, kuriuos þmonës tampa abiem partneriais. Tada vyksta paruoðimas træðimui, tai yra moters hormoninë stimuliacija. Kitas þingsnis yra surinkti ir vyro, ir moters kiauðiniø ástaigø spermà. Laboratorijoje specialistai sujungia làsteles su sperma. Dël to susidaro embrionai, kurie vëliau sumaþinami iki moters kûno, naudojant tinkamà kateterá. Po dviejø savaièiø turëtumëte eiti á paieðkà.