Dirbti anglijos elektrikoje

Daugelis vadovø nesuvokia situacijos nuo paskutiniojo, kad elektriko darbas yra sudëtingas ir nëra lengvas. Ið ðiø þmoniø, nes daugelio populiariø pastatø naudotojø ir darbo namø sauga priklauso.

Atitinkami dokumentaiVisada prieð pradedant darbà turite pateikti dokumentus, kurie, be abejo, tikriausiai bus bûtini draudimai. Mes galime jus átikinti, kad pasirinkus saugumo darbus, susijusius su konkretaus pastato naudojimo saugumu.

Kaip tai tikimasiÞmonës, kurie atsibunda atrankos metu, turi parengti lenteles, kuriose bus nurodyta ði informacija:- kabelio ir saugumo parinkimas ir jame:* þymi galia,* galios koeficientas,* srovës skaièiavimas,* pasirinkto saugumo rûðis,* pasirinkto kabelio tipas,* ilgalaikë kabelio apkrova (paprastai pagal gamintojo nurodymus,- átampos sumaþëjimas (ðiuolaikinëje, tokios þinios kaip: linijos ilgis, procentinis átampos kritimas,- ir automatinis iðjungimas (ir tokiu atveju: trumpojo jungimo srovë, trumpojo jungimo kontûro varþa.Þodþiu, dokumentuose turi bûti pateikta visa svarbiausia informacija apie saugumà.

Svarbus dalykasYpaè svarbu atsiþvelgti á visà svarbiausià informacijà, nes bet kokiø problemø atveju mes paprastai turime galimybæ pasinaudoti anksèiau pateiktais duomenimis. Kitø tipø pastatø sëkmei gali atrodyti, kad tokie dokumentai skirti aukso stiprumui.

Informacija yra rezultatasAsmuo, rengiantis tokius dokumentus, turëtø turëti reikiamø þiniø. Tik tokia forma turi galimybæ kurti dokumentus ir pasiraðyti juos savo vardu. Toliau pateiktame pavyzdyje tokie veiksmai yra neteisëti. Verta patikrinti þmoniø, kurie dalyvauja atrankos namuose, kuriuose bus iðgauti mûsø darbuotojai, dokumentus.