Dda ir sprendimo priemimas

Dël pernelyg dideliø þiniø gali bûti sunku priimti gerus sprendimus. Kai duomenø rinkinys sustoja dar didesnis, sunkiau rasti pagrindinæ informacijà. Be to, nereikalingø duomenø rinkimas padidina iðlaidas. Geros þinios ypaè svarbios paskutinëje pasaulio ekonomikoje. Informacija tampa ekonomine gerove.

Be to, në viena ámonë negali tinkamai veikti, nepriklausomai nuo to, kiek ir kokio ploto ji dirba. Siekdami susidoroti su ðios rûðies problemomis, ámonës imasi naujoviðkø IT metodø. Pavyzdys gali bûti verslo þvalgybos árenginiai. Taigi, poþiûris, kad paslaugø dizainas yra priimti sprendimus, dëka nuodugnios IT komandø analizës duomenø. BI gali analizuoti duomenis ið beveik bet kurios srities. Be abejo, puikiai matysite finansinius duomenis, rinkodarà, klientø duomenis, logistikà ar asmens duomenis. Yra daug ðio tipo sprendimø pakeitimø. Tas, kuris bus naudojamas tam tikroje tarnyboje, priklauso nuo jos apimties ir nuo to, kas já kenèia. Taèiau norint, kad þinutë neprarastø savo vertës, reikia, kad jis bûtø iðsiøstas á kûnà kuo greièiau. Ðiuo metu naujienos labai lengvai praranda savo naujienas. Verta paminëti, kad pasenusi informacija yra tokia pat vertinga kaip nepatikima informacija. Sprendimø priëmimas dël jos prieþasties gali padaryti didelæ þalà ámonei. Ðtai kodël verslo þvalgybos árankiai ðioje srityje yra sëkmingesni. Ðiuolaikinës programos, kurios naudoja ðá standartà, leis greitai perduoti duomenis, naudojant internetà. Galima juos perþiûrëti tik per þiniatinklio narðyklæ, o tai reiðkia, kad darbuotojas gali juos patikrinti, kad ir kur jie bûtø.