Daldymo arenginio aptarnavimas thalia virduje

Snail Farm

Kasos aparatø paslauga yra privaloma ne tik árangos gedimo metu, bet ir privalomojo kasos perþiûros metu, taip pat atidarant ir valdant operacijas. Kartu su ástatymu vienas asmuo, kuris kasos aparato gedimo atveju gali já pasirûpinti, yra paslaugø ámonës darbuotojas, pagrástas atitinkamais leidimais. Labai daþnai teisiø ágijimas vyksta taip:

leidimai:- aptarnaujanti bendrovë kreipiasi á kasos pardavëjà su pasiûlymu uþmegzti bendradarbiavimà ir ávesti platinimo sutartá,- gavæs sutikimà, jis nukreipia kiekvienà pora sveèiø á sertifikavimo mokymà, kuris baigiamas egzaminu. Mokymo metu serviso technikas gauna teises á visus fiskaliniø árenginiø tipus, pasirinktus gamintojo kolekcijoje.- atlikus puikø bandymo atlikimà, techninës prieþiûros specialistas gauna pavadinimà ir identifikavimo lentelæ su paraðu dël fiskalinio modulio plombos. Kita vertus, gamintojas supaþindina technikos specialistus su asmenø, turinèiø teisæ raðyti garantijos ir ne garantijos remontà, taip pat atitinkamø techniniø patikrinimø sàraðà, ir perduoda já mokesèiø inspekcijai.

ádomybës:Paðalpa skiriama vieneriø metø etape ir ji naudoja paskirtà kasos tipà - galutinës iðlaidos nesuteikia paslaugø teikëjui teisës rûpintis visø gamintojø fiskaliniais árenginiais, bet tik atleisti nuo pasirinktø modeliø defektø.Kariuomenë privalo nuolat tobulinti savo kompetencijà, prisidëdama prie gaminiø dirbtuvëse, taip pat kasmet turëtø pateikti gamintojui laiðkà dël galiojimo laikotarpio pratæsimo.Pardavëjo sutartyje nustatytas reikalavimas yra atsarginiø daliø sandëlio padalinio nuosavybë, taip pat valdymo ir matavimo prietaisai bei áranga. Be to, ði paslauga reikalinga tiekti klientams ið gamintojo atsirandanèias eksploatacines medþiagas.Ágaliotasis techninio aptarnavimo specialistas, kuris nepateikia kasos aparatø, kuriø vertë yra tinkama, nëra tinkama þurnalà pateikti ir gamintojui pateikti kortelæ. Karininkas gali naudoti kasos aparatus, bet tik tuo atveju, jei jis yra vieneto, susijusio su gamintojo platinimo sutartimi, darbuotojas.