Bontang kates kontrole

Finansinë kontrolë yra neatsiejama bet kurios didelës ámonës kontrolës dalis. Kontrolë lemia grynøjø pinigø operacijø paklausos nustatymà, ámonës finansavimo metodø pelningumà, sànaudas ir pelnà, taip pat finansiná likvidumà ir kapitalo investicijø efektyvumo vertinimà.

Kontrolæ galima suskirstyti á tris etapus:- planavimas,- ágyvendinimas,- kontrolë.

Pirmà kartà kontrolë buvo naudojama trisdeðimtmeèiais JAV. Jis nukentëjo tolimame þemyne, visø pirma Vokietijos bendroviø dëka. Mes stebime jo sistemingà plëtrà nuo 1950-øjø. Jis atvyko á savo pasaulá daugiausia dël tarptautiniø korporacijø filialo, nors vis daugiau ir daugiau dideliø ámoniø, kartais net ne visai sàmoningai, pradeda diegti kontrolës priemones. Tai lengva pamatyti, kad mes sprendþiame kontrolæ visur, kur ðie aspektai pasirodo pirmaujant:

- decentralizuota valdymo sistema,- Ámonë siekia konkreèiø tikslø,- Ádiegta motyvacinë sistema, kuri apima ámonës darbo efektyvumà,- atliekama valdymo apskaita, kuri vyksta racionaliø finansiniø sprendimø vykdymui;- gerai tvarkoma informacijos rinkimo sistema,

Finansinës kontrolës taisykliø ávedimas ámonëje automatiðkai vykdo savo organizacijos pokyèius. Gerëja jos organizacinë struktûra, finansø atsiskaitymø sistema ir tekstø apyvarta. Tinkamos finansinës kontrolës vykdymas neámanomas be gerø IT programø. Finansinës kontrolës srityje ypatingas dëmesys skiriamas efektyviam ámonës valdymui, o tai nëra atvejis, kai darome valdymo apskaità.