Automobilio ugnis a4

Sutikimas gaisro gesinimo srityje yra saugumo ðaltinis. Ugnis yra gërimas ið sudëtingiausiø elementø, kurá sunku gauti, greitai skleisti ir paðalinti viskà, kas atitinka mûsø galimybes. Kiekvienas kambarys, kuriame þmonës gyvena, turi bûti pakankamai árengtas su gaisro gesinimo priemonëmis, kurios bus veiksmingai atsidûrusios kovoje su nenuspëjamu elementu.

Long&Strong Long&Strong - Prorusinė varpos stiprinimo sistema, kad ji būtų dar ilgesnė ir storesnė!

Kartu su atitinkama áranga, kuri uþtikrina ugnies susidarymà ir apsaugo erdvæ nuo plitimo, þinios turëtø vykti. Kiekvienas, kuris turi jaustis saugiai prieð ugná, turëtø tinkamai mokytis. Ne tam tikra gaisro rûðis, nes ji sustoja tuo paèiu produktu. Pavyzdþiui, deginant alyvà ar elektros instaliacijà, jûs negalite uþgesinti vandeniu, kuris maitins tik liepsnà ir padarys ugná taip pat daug energijos. Kovojant su kai kuriais gaisrais labai efektyviai gesinti. Gesinimo gaisro gesinimas yra garø gesinimo technologija, pasiþyminti tokiu aukðtu efektyvumu, taèiau turi tam tikrø apribojimø. Dël nedidelio garø svorio praktiðkai neámanoma já paimti á didelæ erdvæ, nes tokiomis sàlygomis garai neatitiks gesinimo savybiø. Uþdegimas garais taps labai aktyvus uþdaruose maþø dydþiø butuose. Naudojant technologijas, kuriomis siekiama slopinti deguonies tiekimà ir didelá jo koncentracijos lygá, idealiai tinka garø, dujø ar net elektros árenginiø ugnies gesinimui. Svarbus prieðgaisrinio garo veikimo principas yra suderinamumas su deganèios medþiagos uþdegimo temperatûra. Kuo graþesnë deganèios medþiagos uþdegimo temperatûra, tuo daugiau þaidime su liepsnomis parodys porà.