Atlieko tvarkymo it sistema

Biostenix Sensi Oil New

Daugelis Lenkijos bendroviø specializuojasi parduodant ir eksploatuodamos IT sistemas maitinimo ir vieðbuèiø bei maitinimo ástaigoms valdyti. Atsiþvelgiant á vykdomos veiklos rûðá, yra sprendimø maþoms patalpoms, taip pat didesniam restoranø tinklui. Rezultatai bus suskirstyti tarpusavyje santykiuose, ar norime atlikti su & nbsp; kavinë, picerija, vieðbuèio restoranas ir greitas aptarnavimas. Vis labiau populiarëja gastronomijos organizmai. Mes vis reèiau dirbame su gastronomijos tema, neturinèia jokios pardavimo palaikymo programinës árangos.

POS sistema pati savaime yra moderniausia programa, skirta maitinimo vietai valdyti. Daugelyje Lenkijos miestø yra ágaliotø atstovø tinklas. Be to, jie siûlo aptarnavimo taðkà ir paramà tiek vietiniams vienetams, tiek tiems, kurie turi dalá maitinimo ástaigø visoje Lenkijoje kaip savo struktûros ar franðizës dalis.

Èia pateikiamas maitinimo ámonës IT infrastruktûros modelio pavyzdys:

Ji sukurta taip, kad komponentø moduliai vartotojui suteiktø maksimalià naudà. Jø integravimas ir publikavimas antraisiais pagrindais padidina efektyvumà, pagerina klientø aptarnavimà, lengviau praneða ir skaièiuoja vienetus, neatsiþvelgiant á tai, ar yra restorano ar restorano grandinë.

Praëjusá sezonà mes tyèia nenurodysime pavadinimo, kuriame planuose remsimës konkreèiam klientui. Tarkime, kad sprendimas yra pagrástas bendra sistema, kuri leis tiek aptarnauti padavëjo, tiek baro pozicijas, taip pat visà sandëlio valdymo valdymà. Priklausomai nuo veiklos, programa gali dirbti su jutikliniu terminalu, magnetiniu korteliø skaitytuvu, padavëjo èekiu, svarstyklëmis, vekseliais ir vekseliais spausdintuvu, fiskaliniu spausdintuvu, stalèiu, gërimø dozatoriumi ir tt Visi veikia pagal MS Windows operacinæ sistemà, maþame tinkle arba vienoje vietoje, naudojant standartinæ kompiuterinæ árangà.