Atex direktyva ex thenklas

ATEX direktyva mûsø teisinëje sistemoje buvo ávesta 2003 m. Liepos 28 d. Jis susideda ið gaminiø, skirtø skaityti zonose, kurioms kyla sprogimo pavojus. Minëti produktai turi atitikti grieþtus reikalavimus, kurie taikomi ne tik saugai, bet ir sveikatos apsaugai. ATEX direktyvoje pateikiamos atitikties vertinimo procedûros.

Rengiant nagrinëjamos norminio akto nuostatas, ákaito dydá ir, be to, su tuo susijusias vertinimo procedûras sudaro centrinë dalis, susijusi su aplinkos bûkle, kurioje bus atliekama speciali áranga.ATEX direktyvoje nustatyti grieþti reikalavimai, kad produktas turi bûti naudojamas potencialiai sprogioje aplinkoje. Taèiau kokias zonas jûs galvojate? Visø pirma kalbame apie akmens angliø kasyklas, kuriose yra labai didelë metano ar anglies dulkiø sprogimo rizika.

ATEX direktyva iðsamiai paskirsto prietaisus á grupes. Jis yra du ið jø. Pirmojoje klasëje yra árenginiø, kurie yra nukreipti á kasyklà po þeme ir erdvëse, kuriose gali bûti metano sprogimo pavojus. Antroji grupë pakyla á prietaisus, naudojamus keistose vietose, taèiau gali kilti grësmë sprogiai aplinkai.

https://neoproduct.eu/lt/psorilax-veiksmingas-psoriazes-simptomu-sprendimas/

Ðioje direktyvoje nustatomi esminiai reikalavimai visiems prietaisams, kurie þaidþia metano / anglies dulkiø sprogioje aplinkoje. Taèiau konkretesni reikalavimai gali bûti nustatyti suderintose vertëse.

Reikëtø paþymëti, kad prietaisai, patvirtinti karjerai netoli sprogimo pavojaus, turëtø bûti paþymëti CE þenklu. Po þenklo turëtø bûti nurodytas notifikuotosios ástaigos identifikavimo numeris, kuris turëtø bûti aiðkus, matomas, nuolatinis ir áskaitomas.

Notifikuojanèioji ástaiga iðnagrinëja visà kontrolës sistemà arba faktinius patiekalus, kad uþtikrintø susitarimà su pagrindinëmis direktyvos nuostatomis ir lûkesèiais. Taip pat reikëtø prisiminti, kad nuo 2016 m. Balandþio 20 d. Dabartinë direktyva bus pakeista nauja ATEX direktyva 2014/34 / ES.