Ar kasos pirkimas yra idskaitytina mokeseio suma

2015 m. Geleþinkeliai pasirodë naudodami kasà. Pagal 2014 m. Lapkrièio 4 d. Pasiraðytà reglamentà iðaugo verslininkø grupë, norinti ásigyti kasos pirkimà.Fiskalinis kasos aparatas neturi jokios prasmës maþmeniniams kreditams, kurie turi naujø pardavëjø pristatymø ir paslaugø.

Farin ManDr Farin Man - Veiksmingas greito riebalų deginimo sprendimas.

Jei ieðkote pristatymo, todël ðiandienos kasoje turës bûti kvepalø ir tualetø tiekëjas. Á orlaivá pristatomos prekës jiems nëra mokomos. Ámonës, teikianèios tokias paslaugas kaip: skystoji dujos, produktai, kuriø galima imtis varikliø degalø ar jø priedø, priekabø, priekabø, varikliø, tabako gaminiø, alkoholiniø gërimø, radijo ryðio árenginiø, telefonø, ryðiø, fotoaparatø, arba CD ir DVD, taip pat kasetës, magnetinës juostos ir diskeliai taip pat privalo turëti kasos aparatus. Tai taip pat veikia ir registruotiems, ir neregistruotiems skaitmeniniams ir analoginiams duomenø laikmenoms.Sëkmingai teikiant paslaugas jie pasirodë daugiau nei pristatymo atveju. Kasos aparatas be jokios prieþasties maþmeninës prekybos virðuje ðiuo metu taikomas ne tik: motoriniø transporto priemoniø, automobiliø ir mopedø remontas (taip pat padangø, ratø remontas, jø ádiegimas, restauravimas ir regeneravimas, technologijø apþvalga ir transporto priemonës patirtis, þmoniø perveþimas ir rankinis bagaþas taksi, prieþiûra gydytojø ir stomatologø teikiamos medicinos paslaugos, taip pat kirpëjø, kosmetologø ir kosmetologijos priemoniø paslaugos. Maitinimo paslaugos, kurias teikia dideli daiktai (dabartiniu sezonu ir maitinimas, taip pat turi turëti fiskaliná kasos aparatà, kuris nëra prasmingas pardavimo virðuje. Kas gera, ði teisinë pagalba (pvz., Advokato teikiamos paslaugos pradëjo veikti ðioje grupëje, iðskyrus notarø siûlomas paslaugas.Kasos aparatas be jokios prieþasties dël maþmeninës prekybos ribos taikomas tik maþmeninei prekybai, kitaip tariant, kai pardavimai vykdomi fiziniams asmenims, kurie nevykdo verslo veiklos. Sëkmingai, kai klientai yra tik ámonës, ástaigos ir pardavimo vietos aukðèiau minëtuose aukðtuose lygmenyse, nereikia þinoti, kaip mokëti kasoje.Reikëtø prisiminti, kad ástatymas taikomas visiems labai iðvardytiems, o ne tik naujiems mokesèiø mokëtojams. Siekiant mokesèiø mokëtojø, kurie neprivalëjo uþregistruoti pardavimø kasoje, bûtina 2015 m. Pradþioje ásigyti fiskaliná kasos aparatà, kad jis taptø fiskaliniu ir pateikiamas pavadinime. Turite tik du mënesius.